NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 11:25-27

11:25 en <1722> ekeinw <1565> tw <3588> kairw <2540> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) exomologoumai <1843> (5731) soi <4671> pater <3962> kurie <2962> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> thv <3588> ghv <1093> oti <3754> ekruqav <2928> (5656) tauta <5023> apo <575> sofwn <4680> kai <2532> sunetwn <4908> kai <2532> apekaluqav <601> (5656) auta <846> nhpioiv <3516>

11:26 nai <3483> o <3588> pathr <3962> oti <3754> outwv <3779> eudokia <2107> egeneto <1096> (5633) emprosyen <1715> sou <4675>

11:27 panta <3956> moi <3427> paredoyh <3860> (5681) upo <5259> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kai <2532> oudeiv <3762> epiginwskei <1921> (5719) ton <3588> uion <5207> ei <1487> mh <3361> o <3588> pathr <3962> oude <3761> ton <3588> patera <3962> tiv <5100> epiginwskei <1921> (5719) ei <1487> mh <3361> o <3588> uiov <5207> kai <2532> w <3739> ean <1437> boulhtai <1014> (5741) o <3588> uiov <5207> apokaluqai <601> (5658)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org