NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 10:2-4

10:2 twn <3588> de <1161> dwdeka <1427> apostolwn <652> ta <3588> onomata <3686> estin <1510> (5748) tauta <5023> prwtov <4413> simwn <4613> o <3588> legomenov <3004> (5746) petrov <4074> kai <2532> andreav <406> o <3588> adelfov <80> autou <846> kai <2532> iakwbov <2385> o <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> iwannhv <2491> o <3588> adelfov <80> autou <846>

10:3 filippov <5376> kai <2532> baryolomaiov <918> ywmav <2381> kai <2532> mayyaiov <3156> o <3588> telwnhv <5057> iakwbov <2385> o <3588> tou <3588> alfaiou <256> kai <2532> yaddaiov <2280>

10:4 simwn <4613> o <3588> kananaiov <2581> kai <2532> ioudav <2455> o <3588> iskariwthv <2469> o <3588> kai <2532> paradouv <3860> (5631) auton <846>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org