NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 9:30-32

9:30 kakeiyen <2547> exelyontev <1831> (5631) eporeuonto <4198> (5711) dia <1223> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> ouk <3756> hyelen <2309> (5707) ina <2443> tiv <5100> gnoi <1097> (5632)

9:31 edidasken <1321> (5707) gar <1063> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> kai <2532> elegen <3004> (5707) [autoiv] <846> oti <3754> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) eiv <1519> ceirav <5495> anyrwpwn <444> kai <2532> apoktenousin <615> (5692) auton <846> kai <2532> apoktanyeiv <615> (5685) meta <3326> treiv <5140> hmerav <2250> anasthsetai <450> (5698)

9:32 oi <3588> de <1161> hgnooun <50> (5707) to <3588> rhma <4487> kai <2532> efobounto <5399> (5711) auton <846> eperwthsai <1905> (5658)

Mark 10:32-34

10:32 hsan <1510> (5713) de <1161> en <1722> th <3588> odw <3598> anabainontev <305> (5723) eiv <1519> ierosoluma <2414> kai <2532> hn <1510> (5713) proagwn <4254> (5723) autouv <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> eyambounto <2284> (5712) oi <3588> de <1161> akolouyountev <190> (5723) efobounto <5399> (5711) kai <2532> paralabwn <3880> (5631) palin <3825> touv <3588> dwdeka <1427> hrxato <756> (5662) autoiv <846> legein <3004> (5721) ta <3588> mellonta <3195> (5723) autw <846> sumbainein <4819> (5721)

10:33 oti <3754> idou <2400> (5628) anabainomen <305> (5719) eiv <1519> ierosoluma <2414> kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradoyhsetai <3860> (5701) toiv <3588> arciereusin <749> kai <2532> toiv <3588> grammateusin <1122> kai <2532> katakrinousin <2632> (5692) auton <846> yanatw <2288> kai <2532> paradwsousin <3860> (5692) auton <846> toiv <3588> eynesin <1484>

10:34 kai <2532> empaixousin <1702> (5692) autw <846> kai <2532> emptusousin <1716> (5692) autw <846> kai <2532> mastigwsousin <3146> (5692) auton <846> kai <2532> apoktenousin <615> (5692) kai <2532> meta <3326> treiv <5140> hmerav <2250> anasthsetai <450> (5698)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org