NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 9:12

9:12 o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) autoiv <846> hliav <2243> men <3303> elywn <2064> (5631) prwton <4412> apokayistanei <600> (5719) panta <3956> kai <2532> pwv <4459> gegraptai <1125> (5769) epi <1909> ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ina <2443> polla <4183> payh <3958> (5632) kai <2532> exoudenhyh <1847> (5686)

Mark 9:31

9:31 edidasken <1321> (5707) gar <1063> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> kai <2532> elegen <3004> (5707) [autoiv] <846> oti <3754> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) eiv <1519> ceirav <5495> anyrwpwn <444> kai <2532> apoktenousin <615> (5692) auton <846> kai <2532> apoktanyeiv <615> (5685) meta <3326> treiv <5140> hmerav <2250> anasthsetai <450> (5698)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org