NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 7:2

7:2 kai <2532> idontev <1492> (5631) tinav <5100> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> oti <3754> koinaiv <2839> cersin <5495> tout <5124> estin <1510> (5748) aniptoiv <449> esyiousin <2068> (5719) touv <3588> artouv <740>

Mark 7:5

7:5 kai <2532> eperwtwsin <1905> (5719) auton <846> oi <3588> farisaioi <5330> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> dia <1223> ti <5101> ou <3756> peripatousin <4043> (5719) oi <3588> mayhtai <3101> sou <4675> kata <2596> thn <3588> paradosin <3862> twn <3588> presbuterwn <4245> alla <235> koinaiv <2839> cersin <5495> esyiousin <2068> (5719) ton <3588> arton <740>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org