NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 6:53-56

6:53 kai <2532> diaperasantev <1276> (5660) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> gennhsaret <1082> kai <2532> proswrmisyhsan <4358> (5681)

6:54 kai <2532> exelyontwn <1831> (5631) autwn <846> ek <1537> tou <3588> ploiou <4143> euyuv <2117> epignontev <1921> (5631) auton <846>

6:55 periedramon <4063> (5656) olhn <3650> thn <3588> cwran <5561> ekeinhn <1565> kai <2532> hrxanto <756> (5662) epi <1909> toiv <3588> krabattoiv <2895> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) periferein <4064> (5721) opou <3699> hkouon <191> (5707) oti <3754> estin <1510> (5748)

6:56 kai <2532> opou <3699> an <302> eiseporeueto <1531> (5711) eiv <1519> kwmav <2968> h <2228> eiv <1519> poleiv <4172> h <2228> eiv <1519> agrouv <68> en <1722> taiv <3588> agoraiv <58> etiyesan <5087> (5707) touv <3588> asyenountav <770> (5723) kai <2532> parekaloun <3870> (5707) auton <846> ina <2443> kan <2579> tou <3588> kraspedou <2899> tou <3588> imatiou <2440> autou <846> aqwntai <680> (5672) kai <2532> osoi <3745> an <302> hqanto <681> (5662) autou <846> eswzonto <4982> (5712)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org