NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 6:35-44

6:35 kai <2532> hdh <2235> wrav <5610> pollhv <4183> genomenhv <1096> (5637) proselyontev <4334> (5631) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> elegon <3004> (5707) oti <3754> erhmov <2048> estin <1510> (5748) o <3588> topov <5117> kai <2532> hdh <2235> wra <5610> pollh <4183>

6:36 apoluson <630> (5657) autouv <846> ina <2443> apelyontev <565> (5631) eiv <1519> touv <3588> kuklw <2945> agrouv <68> kai <2532> kwmav <2968> agoraswsin <59> (5661) eautoiv <1438> ti <5101> fagwsin <5315> (5632)

6:37 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> dote <1325> (5628) autoiv <846> umeiv <5210> fagein <5315> (5629) kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> apelyontev <565> (5631) agoraswmen <59> (5661) dhnariwn <1220> diakosiwn <1250> artouv <740> kai <2532> dwsomen <1325> (5692) autoiv <846> fagein <5315> (5629)

6:38 o <3588> de <1161> legei <3004> (5719) autoiv <846> posouv <4214> ecete <2192> (5719) artouv <740> upagete <5217> (5720) idete <1492> (5628) kai <2532> gnontev <1097> (5631) legousin <3004> (5719) pente <4002> kai <2532> duo <1417> icyuav <2486>

6:39 kai <2532> epetaxen <2004> (5656) autoiv <846> anakliyhnai <347> (5683) pantav <3956> sumposia <4849> sumposia <4849> epi <1909> tw <3588> clwrw <5515> cortw <5528>

6:40 kai <2532> anepesan <377> (5656) prasiai <4237> prasiai <4237> kata <2596> ekaton <1540> kai <2532> kata <2596> penthkonta <4004>

6:41 kai <2532> labwn <2983> (5631) touv <3588> pente <4002> artouv <740> kai <2532> touv <3588> duo <1417> icyuav <2486> anableqav <308> (5660) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> euloghsen <2127> (5656) kai <2532> kateklasen <2622> (5656) touv <3588> artouv <740> kai <2532> edidou <1325> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> ina <2443> paratiywsin <3908> (5725) autoiv <846> kai <2532> touv <3588> duo <1417> icyuav <2486> emerisen <3307> (5656) pasin <3956>

6:42 kai <2532> efagon <5315> (5627) pantev <3956> kai <2532> ecortasyhsan <5526> (5681)

6:43 kai <2532> hran <142> (5656) klasmata <2801> dwdeka <1427> kofinwn <2894> plhrwmata <4138> kai <2532> apo <575> twn <3588> icyuwn <2486>

6:44 kai <2532> hsan <1510> (5713) oi <3588> fagontev <5315> (5631) touv <3588> artouv <740> pentakiscilioi <4000> andrev <435>

Mark 8:1-10

8:1 en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250> palin <3825> pollou <4183> oclou <3793> ontov <1510> (5752) kai <2532> mh <3361> econtwn <2192> (5723) ti <5101> fagwsin <5315> (5632) proskalesamenov <4341> (5666) touv <3588> mayhtav <3101> legei <3004> (5719) autoiv <846>

8:2 splagcnizomai <4697> (5736) epi <1909> ton <3588> oclon <3793> oti <3754> hdh <2235> hmerai <2250> treiv <5140> prosmenousin <4357> (5719) moi <3427> kai <2532> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) ti <5101> fagwsin <5315> (5632)

8:3 kai <2532> ean <1437> apolusw <630> (5661) autouv <846> nhsteiv <3523> eiv <1519> oikon <3624> autwn <846> ekluyhsontai <1590> (5701) en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> tinev <5100> autwn <846> apo <575> makroyen <3113> eisin <1510> (5748)

8:4 kai <2532> apekriyhsan <611> (5662) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> oti <3754> poyen <4159> toutouv <5128> dunhsetai <1410> (5695) tiv <5100> wde <5602> cortasai <5526> (5658) artwn <740> ep <1909> erhmiav <2047>

8:5 kai <2532> hrwta <2065> (5707) autouv <846> posouv <4214> ecete <2192> (5719) artouv <740> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) epta <2033>

8:6 kai <2532> paraggellei <3853> (5719) tw <3588> oclw <3793> anapesein <377> (5629) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> labwn <2983> (5631) touv <3588> epta <2033> artouv <740> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edidou <1325> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> ina <2443> paratiywsin <3908> (5725) kai <2532> pareyhkan <3908> (5656) tw <3588> oclw <3793>

8:7 kai <2532> eicon <2192> (5707) icyudia <2485> oliga <3641> kai <2532> euloghsav <2127> (5660) auta <846> eipen <2036> (5627) kai <2532> tauta <3778> paratiyenai <3908> (5683)

8:8 kai <2532> efagon <5315> (5627) kai <2532> ecortasyhsan <5526> (5681) kai <2532> hran <142> (5656) perisseumata <4051> klasmatwn <2801> epta <2033> spuridav <4711>

8:9 hsan <1510> (5713) de <1161> wv <5613> tetrakiscilioi <5070> kai <2532> apelusen <630> (5656) autouv <846>

8:10 kai <2532> euyuv <2117> embav <1684> (5631) eiv <1519> to <3588> ploion <4143> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> ta <3588> merh <3313> dalmanouya <1148>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org