NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 5:2-20

5:2 kai <2532> exelyontov <1831> (5631) autou <846> ek <1537> tou <3588> ploiou <4143> [euyuv] <2117> uphnthsen <5221> (5656) autw <846> ek <1537> twn <3588> mnhmeiwn <3419> anyrwpov <444> en <1722> pneumati <4151> akayartw <169>

5:3 ov <3739> thn <3588> katoikhsin <2731> eicen <2192> (5707) en <1722> toiv <3588> mnhmasin <3418> kai <2532> oude <3761> alusei <254> ouketi <3765> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) auton <846> dhsai <1210> (5658)

5:4 dia <1223> to <3588> auton <846> pollakiv <4178> pedaiv <3976> kai <2532> alusesin <254> dedesyai <1210> (5771) kai <2532> diespasyai <1288> (5771) up <5259> autou <846> tav <3588> aluseiv <254> kai <2532> tav <3588> pedav <3976> suntetrifyai <4937> (5771) kai <2532> oudeiv <3762> iscuen <2480> (5707) auton <846> damasai <1150> (5658)

5:5 kai <2532> dia <1223> pantov <3956> nuktov <3571> kai <2532> hmerav <2250> en <1722> toiv <3588> mnhmasin <3418> kai <2532> en <1722> toiv <3588> oresin <3735> hn <1510> (5713) krazwn <2896> (5723) kai <2532> katakoptwn <2629> (5723) eauton <1438> liyoiv <3037>

5:6 kai <2532> idwn <1492> (5631) ton <3588> ihsoun <2424> apo <575> makroyen <3113> edramen <5143> (5627) kai <2532> prosekunhsen <4352> (5656) auton <846>

5:7 kai <2532> kraxav <2896> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> legei <3004> (5719) ti <5101> emoi <1698> kai <2532> soi <4671> ihsou <2424> uie <5207> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> uqistou <5310> orkizw <3726> (5719) se <4571> ton <3588> yeon <2316> mh <3361> me <3165> basanishv <928> (5661)

5:8 elegen <3004> (5707) gar <1063> autw <846> exelye <1831> (5628) to <3588> pneuma <4151> to <3588> akayarton <169> ek <1537> tou <3588> anyrwpou <444>

5:9 kai <2532> ephrwta <1905> (5707) auton <846> ti <5101> onoma <3686> soi <4671> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> legiwn <3003> onoma <3686> moi <3427> oti <3754> polloi <4183> esmen <1510> (5748)

5:10 kai <2532> parekalei <3870> (5707) auton <846> polla <4183> ina <2443> mh <3361> auta <846> aposteilh <649> (5661) exw <1854> thv <3588> cwrav <5561>

5:11 hn <1510> (5713) de <1161> ekei <1563> prov <4314> tw <3588> orei <3735> agelh <34> coirwn <5519> megalh <3173> boskomenh <1006> (5746)

5:12 kai <2532> parekalesan <3870> (5656) auton <846> legontev <3004> (5723) pemqon <3992> (5657) hmav <2248> eiv <1519> touv <3588> coirouv <5519> ina <2443> eiv <1519> autouv <846> eiselywmen <1525> (5632)

5:13 kai <2532> epetreqen <2010> (5656) autoiv <846> kai <2532> exelyonta <1831> (5631) ta <3588> pneumata <4151> ta <3588> akayarta <169> eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> touv <3588> coirouv <5519> kai <2532> wrmhsen <3729> (5656) h <3588> agelh <34> kata <2596> tou <3588> krhmnou <2911> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> wv <5613> discilioi <1367> kai <2532> epnigonto <4155> (5712) en <1722> th <3588> yalassh <2281>

5:14 kai <2532> oi <3588> boskontev <1006> (5723) autouv <846> efugon <5343> (5627) kai <2532> aphggeilan <518> (5656) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> eiv <1519> touv <3588> agrouv <68> kai <2532> hlyon <2064> (5627) idein <1492> (5629) ti <5101> estin <1510> (5748) to <3588> gegonov <1096> (5756)

5:15 kai <2532> ercontai <2064> (5736) prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> yewrousin <2334> (5719) ton <3588> daimonizomenon <1139> (5740) kayhmenon <2521> (5740) imatismenon <2439> (5772) kai <2532> swfronounta <4993> (5723) ton <3588> eschkota <2192> (5761) ton <3588> legiwna <3003> kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675)

5:16 kai <2532> dihghsanto <1334> (5662) autoiv <846> oi <3588> idontev <1492> (5631) pwv <4459> egeneto <1096> (5633) tw <3588> daimonizomenw <1139> (5740) kai <2532> peri <4012> twn <3588> coirwn <5519>

5:17 kai <2532> hrxanto <756> (5662) parakalein <3870> (5721) auton <846> apelyein <565> (5629) apo <575> twn <3588> oriwn <3725> autwn <846>

5:18 kai <2532> embainontov <1684> (5723) autou <846> eiv <1519> to <3588> ploion <4143> parekalei <3870> (5707) auton <846> o <3588> daimonisyeiv <1139> (5679) ina <2443> met <3326> autou <846> h <1510> (5753)

5:19 kai <2532> ouk <3756> afhken <863> (5656) auton <846> alla <235> legei <3004> (5719) autw <846> upage <5217> (5720) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4675> prov <4314> touv <3588> souv <4674> kai <2532> apaggeilon <518> (5657) autoiv <846> osa <3745> o <3588> kuriov <2962> soi <4671> pepoihken <4160> (5758) kai <2532> hlehsen <1653> (5656) se <4571>

5:20 kai <2532> aphlyen <565> (5627) kai <2532> hrxato <756> (5662) khrussein <2784> (5721) en <1722> th <3588> dekapolei <1179> osa <3745> epoihsen <4160> (5656) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> pantev <3956> eyaumazon <2296> (5707)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org