NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 3:20-30

3:20 kai <2532> sunercetai <4905> (5736) palin <3825> [o] <3588> oclov <3793> wste <5620> mh <3361> dunasyai <1410> (5738) autouv <846> mhde <3366> arton <740> fagein <5315> (5629)

3:21 kai <2532> akousantev <191> (5660) oi <3588> par <3844> autou <846> exhlyon <1831> (5627) krathsai <2902> (5658) auton <846> elegon <3004> (5707) gar <1063> oti <3754> exesth <1839> (5627)

3:22 kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> oi <3588> apo <575> ierosolumwn <2414> katabantev <2597> (5631) elegon <3004> (5707) oti <3754> beelzeboul <954> ecei <2192> (5719) kai <2532> oti <3754> en <1722> tw <3588> arconti <758> twn <3588> daimoniwn <1140> ekballei <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140>

3:23 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) autouv <846> en <1722> parabolaiv <3850> elegen <3004> (5707) autoiv <846> pwv <4459> dunatai <1410> (5736) satanav <4567> satanan <4567> ekballein <1544> (5721)

3:24 kai <2532> ean <1437> basileia <932> ef <1909> eauthn <1438> merisyh <3307> (5686) ou <3756> dunatai <1410> (5736) stayhnai <2476> (5683) h <3588> basileia <932> ekeinh <1565>

3:25 kai <2532> ean <1437> oikia <3614> ef <1909> eauthn <1438> merisyh <3307> (5686) ou <3756> dunhsetai <1410> (5695) h <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> sthnai <2476> (5629)

3:26 kai <2532> ei <1487> o <3588> satanav <4567> anesth <450> (5627) ef <1909> eauton <1438> kai <2532> emerisyh <3307> (5681) ou <3756> dunatai <1410> (5736) sthnai <2476> (5629) alla <235> telov <5056> ecei <2192> (5719)

3:27 all <235> ou <3756> dunatai <1410> (5736) oudeiv <3762> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> tou <3588> iscurou <2478> eiselywn <1525> (5631) ta <3588> skeuh <4632> autou <846> diarpasai <1283> (5658) ean <1437> mh <3361> prwton <4412> ton <3588> iscuron <2478> dhsh <1210> (5661) kai <2532> tote <5119> thn <3588> oikian <3614> autou <846> diarpasei <1283> (5692)

3:28 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> panta <3956> afeyhsetai <863> (5701) toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> ta <3588> amarthmata <265> kai <2532> ai <3588> blasfhmiai <988> osa <3745> ean <1437> blasfhmhswsin <987> (5661)

3:29 ov <3739> d <1161> an <302> blasfhmhsh <987> (5661) eiv <1519> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> ouk <3756> ecei <2192> (5719) afesin <859> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> alla <235> enocov <1777> estin <1510> (5748) aiwniou <166> amarthmatov <265>

3:30 oti <3754> elegon <3004> (5707) pneuma <4151> akayarton <169> ecei <2192> (5719)

Mark 8:11

8:11 kai <2532> exhlyon <1831> (5627) oi <3588> farisaioi <5330> kai <2532> hrxanto <756> (5662) suzhtein <4802> (5721) autw <846> zhtountev <2212> (5723) par <3844> autou <846> shmeion <4592> apo <575> tou <3588> ouranou <3772> peirazontev <3985> (5723) auton <846>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org