NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 3:17

3:17 kai <2532> iakwbon <2385> ton <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> tou <3588> iakwbou <2385> kai <2532> epeyhken <2007> (5656) autoiv <846> onoma <3686> boanhrgev <993> o <3739> estin <1510> (5748) uioi <5207> bronthv <1027>

Mark 5:41

5:41 kai <2532> krathsav <2902> (5660) thv <3588> ceirov <5495> tou <3588> paidiou <3813> legei <3004> (5719) auth <846> taliya <5008> koum <2891> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenon <3177> (5746) to <3588> korasion <2877> soi <4671> legw <3004> (5719) egeire <1453> (5720)

Mark 7:11

7:11 umeiv <5210> de <1161> legete <3004> (5719) ean <1437> eiph <2036> (5632) anyrwpov <444> tw <3588> patri <3962> h <2228> th <3588> mhtri <3384> korban <2878> o <3739> estin <1510> (5748) dwron <1435> o <3739> ean <1437> ex <1537> emou <1700> wfelhyhv <5623> (5686)

Mark 14:36

14:36 kai <2532> elegen <3004> (5707) abba <5> o <3588> pathr <3962> panta <3956> dunata <1415> soi <4671> parenegke <3911> (5628) to <3588> pothrion <4221> touto <5124> ap <575> emou <1700> all <235> ou <3756> ti <5101> egw <1473> yelw <2309> (5719) alla <235> ti <5101> su <4771>

Mark 15:34

15:34 kai <2532> th <3588> enath <1766> wra <5610> ebohsen <994> (5656) o <3588> ihsouv <2424> fwnh <5456> megalh <3173> elwi <1682> elwi <1682> lama <2982> sabacyani <4518> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenon <3177> (5746) o <3588> yeov <2316> mou <3450> [o <3588> yeov <2316> mou] <3450> eiv <1519> ti <5101> egkatelipev <1459> (5627) me <3165>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org