NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:35-39

1:35 kai <2532> prwi <4404> ennuca <1773> lian <3029> anastav <450> (5631) exhlyen <1831> (5627) [kai <2532> aphlyen] <565> (5627) eiv <1519> erhmon <2048> topon <5117> kakei <2546> proshuceto <4336> (5711)

1:36 kai <2532> katediwxen <2614> (5656) auton <846> simwn <4613> kai <2532> oi <3588> met <3326> autou <846>

1:37 kai <2532> euron <2147> (5627) auton <846> kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> oti <3754> pantev <3956> zhtousin <2212> (5719) se <4571>

1:38 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> agwmen <71> (5725) allacou <237> eiv <1519> tav <3588> ecomenav <2192> (5746) kwmopoleiv <2969> ina <2443> kai <2532> ekei <1563> khruxw <2784> (5661) eiv <1519> touto <5124> gar <1063> exhlyon <1831> (5627)

1:39 kai <2532> hlyen <2064> (5627) khrusswn <2784> (5723) eiv <1519> tav <3588> sunagwgav <4864> autwn <846> eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> galilaian <1056> kai <2532> ta <3588> daimonia <1140> ekballwn <1544> (5723)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org