NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:32-34

1:32 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) ote <3753> edusen <1416> (5656) o <3588> hliov <2246> eferon <5342> (5707) prov <4314> auton <846> pantav <3956> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) kai <2532> touv <3588> daimonizomenouv <1139> (5740)

1:33 kai <2532> hn <1510> (5713) olh <3650> h <3588> poliv <4172> episunhgmenh <1996> (5772) prov <4314> thn <3588> yuran <2374>

1:34 kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) pollouv <4183> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) poikilaiv <4164> nosoiv <3554> kai <2532> daimonia <1140> polla <4183> exebalen <1544> (5627) kai <2532> ouk <3756> hfien <863> (5707) lalein <2980> (5721) ta <3588> daimonia <1140> oti <3754> hdeisan <1492> (5715) auton <846> [criston <5547> einai] <1510> (5750)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org