NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:21-28

1:21 kai <2532> eisporeuontai <1531> (5736) eiv <1519> kafarnaoum <2584> kai <2532> euyuv <2117> toiv <3588> sabbasin <4521> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> edidasken <1321> (5707)

1:22 kai <2532> exeplhssonto <1605> (5712) epi <1909> th <3588> didach <1322> autou <846> hn <1510> (5713) gar <1063> didaskwn <1321> (5723) autouv <846> wv <5613> exousian <1849> ecwn <2192> (5723) kai <2532> ouc <3756> wv <5613> oi <3588> grammateiv <1122>

1:23 kai <2532> euyuv <2117> hn <1510> (5713) en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> autwn <846> anyrwpov <444> en <1722> pneumati <4151> akayartw <169> kai <2532> anekraxen <349> (5656)

1:24 legwn <3004> (5723) ti <5101> hmin <2254> kai <2532> soi <4671> ihsou <2424> nazarhne <3479> hlyev <2064> (5627) apolesai <622> (5658) hmav <2248> oida <1492> (5758) se <4571> tiv <5101> ei <1510> (5748) o <3588> agiov <40> tou <3588> yeou <2316>

1:25 kai <2532> epetimhsen <2008> (5656) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> [legwn] <3004> (5723) fimwyhti <5392> (5682) kai <2532> exelye <1831> (5628) ex <1537> autou <846>

1:26 kai <2532> sparaxan <4682> (5660) auton <846> to <3588> pneuma <4151> to <3588> akayarton <169> kai <2532> fwnhsan <5455> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> exhlyen <1831> (5627) ex <1537> autou <846>

1:27 kai <2532> eyambhyhsan <2284> (5681) apantev <537> wste <5620> suzhtein <4802> (5721) autouv <846> legontav <3004> (5723) ti <5101> estin <1510> (5748) touto <5124> didach <1322> kainh <2537> kat <2596> exousian <1849> kai <2532> toiv <3588> pneumasin <4151> toiv <3588> akayartoiv <169> epitassei <2004> (5719) kai <2532> upakouousin <5219> (5719) autw <846>

1:28 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) h <3588> akoh <189> autou <846> euyuv <2117> pantacou <3837> eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> pericwron <4066> thv <3588> galilaiav <1056>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org