NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:2-8

1:2 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) en <1722> tw <3588> hsaia <2268> tw <3588> profhth <4396> idou <2400> (5628) apostellw <649> (5719) ton <3588> aggelon <32> mou <3450> pro <4253> proswpou <4383> sou <4675> ov <3739> kataskeuasei <2680> (5692) thn <3588> odon <3598> sou <4675>

1:3 fwnh <5456> bowntov <994> (5723) en <1722> th <3588> erhmw <2048> etoimasate <2090> (5657) thn <3588> odon <3598> kuriou <2962> euyeiav <2117> poieite <4160> (5720) tav <3588> tribouv <5147> autou <846>

1:4 egeneto <1096> (5633) iwannhv <2491> o <3588> baptizwn <907> (5723) en <1722> th <3588> erhmw <2048> khrusswn <2784> (5723) baptisma <908> metanoiav <3341> eiv <1519> afesin <859> amartiwn <266>

1:5 kai <2532> exeporeueto <1607> (5711) prov <4314> auton <846> pasa <3956> h <3588> ioudaia <2449> cwra <5561> kai <2532> oi <3588> ierosolumitai <2415> pantev <3956> kai <2532> ebaptizonto <907> (5712) up <5259> autou <846> en <1722> tw <3588> iordanh <2446> potamw <4215> exomologoumenoi <1843> (5734) tav <3588> amartiav <266> autwn <846>

1:6 kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> iwannhv <2491> endedumenov <1746> (5765) tricav <2359> kamhlou <2574> kai <2532> zwnhn <2223> dermatinhn <1193> peri <4012> thn <3588> osfun <3751> autou <846> kai <2532> esyiwn <2068> (5723) akridav <200> kai <2532> meli <3192> agrion <66>

1:7 kai <2532> ekhrussen <2784> (5707) legwn <3004> (5723) ercetai <2064> (5736) o <3588> iscuroterov <2478> mou <3450> opisw <3694> [mou] <3450> ou <3739> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ikanov <2425> kuqav <2955> (5660) lusai <3089> (5658) ton <3588> imanta <2438> twn <3588> upodhmatwn <5266> autou <846>

1:8 egw <1473> ebaptisa <907> (5656) umav <5209> udati <5204> autov <846> de <1161> baptisei <907> (5692) umav <5209> pneumati <4151> agiw <40>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org