NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:14

1:14 kai <2532> meta <3326> to <3588> paradoyhnai <3860> (5683) ton <3588> iwannhn <2491> hlyen <2064> (5627) o <3588> ihsouv <2424> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> khrusswn <2784> (5723) to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> yeou <2316>

Mark 6:14-20

6:14 kai <2532> hkousen <191> (5656) o <3588> basileuv <935> hrwdhv <2264> faneron <5318> gar <1063> egeneto <1096> (5633) to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> elegon <3004> (5707) oti <3754> iwannhv <2491> o <3588> baptizwn <907> (5723) eghgertai <1453> (5769) ek <1537> nekrwn <3498> kai <2532> dia <1223> touto <5124> energousin <1754> (5719) ai <3588> dunameiv <1411> en <1722> autw <846>

6:15 alloi <243> de <1161> elegon <3004> (5707) oti <3754> hliav <2243> estin <1510> (5748) alloi <243> de <1161> elegon <3004> (5707) oti <3754> profhthv <4396> wv <5613> eiv <1520> twn <3588> profhtwn <4396>

6:16 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> hrwdhv <2264> elegen <3004> (5707) on <3739> egw <1473> apekefalisa <607> (5656) iwannhn <2491> outov <3778> hgeryh <1453> (5681)

6:17 autov <846> gar <1063> o <3588> hrwdhv <2264> aposteilav <649> (5660) ekrathsen <2902> (5656) ton <3588> iwannhn <2491> kai <2532> edhsen <1210> (5656) auton <846> en <1722> fulakh <5438> dia <1223> hrwdiada <2266> thn <3588> gunaika <1135> filippou <5376> tou <3588> adelfou <80> autou <846> oti <3754> authn <846> egamhsen <1060> (5656)

6:18 elegen <3004> (5707) gar <1063> o <3588> iwannhv <2491> tw <3588> hrwdh <2264> oti <3754> ouk <3756> exestin <1832> (5904) soi <4671> ecein <2192> (5721) thn <3588> gunaika <1135> tou <3588> adelfou <80> sou <4675>

6:19 h <3588> de <1161> hrwdiav <2266> eneicen <1758> (5707) autw <846> kai <2532> hyelen <2309> (5707) auton <846> apokteinai <615> (5658) kai <2532> ouk <3756> hdunato <1410> (5711)

6:20 o <3588> gar <1063> hrwdhv <2264> efobeito <5399> (5711) ton <3588> iwannhn <2491> eidwv <1492> (5761) auton <846> andra <435> dikaion <1342> kai <2532> agion <40> kai <2532> sunethrei <4933> (5707) auton <846> kai <2532> akousav <191> (5660) autou <846> polla <4183> hporei <639> (5707) kai <2532> hdewv <2234> autou <846> hkouen <191> (5707)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org