NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 15:6-15

15:6 kata <2596> de <1161> eorthn <1859> apeluen <630> (5707) autoiv <846> ena <1520> desmion <1198> on <3739> parhtounto <3868> (5711)

15:7 hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> legomenov <3004> (5746) barabbav <912> meta <3326> twn <3588> stasiastwn <4955> dedemenov <1210> (5772) oitinev <3748> en <1722> th <3588> stasei <4714> fonon <5408> pepoihkeisan <4160> (5715)

15:8 kai <2532> anabav <305> (5631) o <3588> oclov <3793> hrxato <756> (5662) aiteisyai <154> (5733) kaywv <2531> epoiei <4160> (5707) autoiv <846>

15:9 o <3588> de <1161> pilatov <4091> apekriyh <611> (5662) autoiv <846> legwn <3004> (5723) yelete <2309> (5719) apolusw <630> (5661) umin <5213> ton <3588> basilea <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

15:10 eginwsken <1097> (5707) gar <1063> oti <3754> dia <1223> fyonon <5355> paradedwkeisan <3860> (5715) auton <846> [oi <3588> arciereiv] <749>

15:11 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> aneseisan <383> (5656) ton <3588> oclon <3793> ina <2443> mallon <3123> ton <3588> barabban <912> apolush <630> (5661) autoiv <846>

15:12 o <3588> de <1161> pilatov <4091> palin <3825> apokriyeiv <611> (5679) elegen <3004> (5707) autoiv <846> ti <5101> oun <3767> poihsw <4160> (5661) [on] <3739> legete <3004> (5719) ton <3588> basilea <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

15:13 oi <3588> de <1161> palin <3825> ekraxan <2896> (5656) staurwson <4717> (5657) auton <846>

15:14 o <3588> de <1161> pilatov <4091> elegen <3004> (5707) autoiv <846> ti <5101> gar <1063> epoihsen <4160> (5656) kakon <2556> oi <3588> de <1161> perisswv <4057> ekraxan <2896> (5656) staurwson <4717> (5657) auton <846>

15:15 o <3588> de <1161> pilatov <4091> boulomenov <1014> (5740) tw <3588> oclw <3793> to <3588> ikanon <2425> poihsai <4160> (5658) apelusen <630> (5656) autoiv <846> ton <3588> barabban <912> kai <2532> paredwken <3860> (5656) ton <3588> ihsoun <2424> fragellwsav <5417> (5660) ina <2443> staurwyh <4717> (5686)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org