NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 15:43-45

15:43 elywn <2064> (5631) iwshf <2501> apo <575> arimayaiav <707> euschmwn <2158> bouleuthv <1010> ov <3739> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) prosdecomenov <4327> (5740) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> tolmhsav <5111> (5660) eishlyen <1525> (5627) prov <4314> ton <3588> pilaton <4091> kai <2532> hthsato <154> (5668) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424>

15:44 o <3588> de <1161> pilatov <4091> eyaumasen <2296> (5656) ei <1487> hdh <2235> teynhken <2348> (5758) kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) ton <3588> kenturiwna <2760> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846> ei <1487> hdh <2235> apeyanen <599> (5627)

15:45 kai <2532> gnouv <1097> (5631) apo <575> tou <3588> kenturiwnov <2760> edwrhsato <1433> (5662) to <3588> ptwma <4430> tw <3588> iwshf <2501>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org