NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 15:42-47

15:42 kai <2532> hdh <2235> oqiav <3798> genomenhv <1096> (5637) epei <1893> hn <1510> (5713) paraskeuh <3904> o <3739> estin <1510> (5748) prosabbaton <4315>

15:43 elywn <2064> (5631) iwshf <2501> apo <575> arimayaiav <707> euschmwn <2158> bouleuthv <1010> ov <3739> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) prosdecomenov <4327> (5740) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> tolmhsav <5111> (5660) eishlyen <1525> (5627) prov <4314> ton <3588> pilaton <4091> kai <2532> hthsato <154> (5668) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424>

15:44 o <3588> de <1161> pilatov <4091> eyaumasen <2296> (5656) ei <1487> hdh <2235> teynhken <2348> (5758) kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) ton <3588> kenturiwna <2760> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846> ei <1487> hdh <2235> apeyanen <599> (5627)

15:45 kai <2532> gnouv <1097> (5631) apo <575> tou <3588> kenturiwnov <2760> edwrhsato <1433> (5662) to <3588> ptwma <4430> tw <3588> iwshf <2501>

15:46 kai <2532> agorasav <59> (5660) sindona <4616> kayelwn <2507> (5631) auton <846> eneilhsen <1750> (5656) th <3588> sindoni <4616> kai <2532> eyhken <5087> (5656) auton <846> en <1722> mnhmati <3418> o <3739> hn <1510> (5713) lelatomhmenon <2998> (5772) ek <1537> petrav <4073> kai <2532> prosekulisen <4351> (5656) liyon <3037> epi <1909> thn <3588> yuran <2374> tou <3588> mnhmeiou <3419>

15:47 h <3588> de <1161> maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094> kai <2532> maria <3137> h <3588> iwshtov <2500> eyewroun <2334> (5707) pou <4225> teyeitai <5087> (5769)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org