NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 15:39

15:39 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> kenturiwn <2760> o <3588> paresthkwv <3936> (5761) ex <1537> enantiav <1727> autou <846> oti <3754> outwv <3779> exepneusen <1606> (5656) eipen <2036> (5627) alhywv <230> outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> uiov <5207> yeou <2316> hn <1510> (5713)

Mark 15:44-45

15:44 o <3588> de <1161> pilatov <4091> eyaumasen <2296> (5656) ei <1487> hdh <2235> teynhken <2348> (5758) kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) ton <3588> kenturiwna <2760> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846> ei <1487> hdh <2235> apeyanen <599> (5627)

15:45 kai <2532> gnouv <1097> (5631) apo <575> tou <3588> kenturiwnov <2760> edwrhsato <1433> (5662) to <3588> ptwma <4430> tw <3588> iwshf <2501>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org