NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 15:17-19

15:17 kai <2532> endiduskousin <1737> (5719) auton <846> porfuran <4209> kai <2532> peritiyeasin <4060> (5719) autw <846> plexantev <4120> (5660) akanyinon <174> stefanon <4735>

15:18 kai <2532> hrxanto <756> (5662) aspazesyai <782> (5738) auton <846> caire <5463> (5720) basileu <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

15:19 kai <2532> etupton <5180> (5707) autou <846> thn <3588> kefalhn <2776> kalamw <2563> kai <2532> eneptuon <1716> (5707) autw <846> kai <2532> tiyentev <5087> (5723) ta <3588> gonata <1119> prosekunoun <4352> (5707) autw <846>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org