NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 15:1-5

15:1 kai <2532> euyuv <2117> prwi <4404> sumboulion <4824> poihsantev <4160> (5660) oi <3588> arciereiv <749> meta <3326> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> grammatewn <1122> kai <2532> olon <3650> to <3588> sunedrion <4892> dhsantev <1210> (5660) ton <3588> ihsoun <2424> aphnegkan <667> (5656) kai <2532> paredwkan <3860> (5656) pilatw <4091>

15:2 kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846> o <3588> pilatov <4091> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) autw <846> legei <3004> (5719) su <4771> legeiv <3004> (5719)

15:3 kai <2532> kathgoroun <2723> (5707) autou <846> oi <3588> arciereiv <749> polla <4183>

15:4 o <3588> de <1161> pilatov <4091> palin <3825> ephrwta <1905> (5707) auton <846> [legwn] <3004> (5723) ouk <3756> apokrinh <611> (5736) ouden <3762> ide <1492> (5657) posa <4214> sou <4675> kathgorousin <2723> (5719)

15:5 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> ouketi <3765> ouden <3762> apekriyh <611> (5662) wste <5620> yaumazein <2296> (5721) ton <3588> pilaton <4091>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org