NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 14:65

14:65 kai <2532> hrxanto <756> (5662) tinev <5100> emptuein <1716> (5721) autw <846> kai <2532> perikaluptein <4028> (5721) autou <846> to <3588> proswpon <4383> kai <2532> kolafizein <2852> (5721) auton <846> kai <2532> legein <3004> (5721) autw <846> profhteuson <4395> (5657) kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> rapismasin <4475> auton <846> elabon <2983> (5627)

Mark 15:16-20

15:16 oi <3588> de <1161> stratiwtai <4757> aphgagon <520> (5627) auton <846> esw <2080> thv <3588> aulhv <833> o <3739> estin <1510> (5748) praitwrion <4232> kai <2532> sugkalousin <4779> (5719) olhn <3650> thn <3588> speiran <4686>

15:17 kai <2532> endiduskousin <1737> (5719) auton <846> porfuran <4209> kai <2532> peritiyeasin <4060> (5719) autw <846> plexantev <4120> (5660) akanyinon <174> stefanon <4735>

15:18 kai <2532> hrxanto <756> (5662) aspazesyai <782> (5738) auton <846> caire <5463> (5720) basileu <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

15:19 kai <2532> etupton <5180> (5707) autou <846> thn <3588> kefalhn <2776> kalamw <2563> kai <2532> eneptuon <1716> (5707) autw <846> kai <2532> tiyentev <5087> (5723) ta <3588> gonata <1119> prosekunoun <4352> (5707) autw <846>

15:20 kai <2532> ote <3753> enepaixan <1702> (5656) autw <846> exedusan <1562> (5656) auton <846> thn <3588> porfuran <4209> kai <2532> enedusan <1746> (5656) auton <846> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> exagousin <1806> (5719) auton <846> ina <2443> staurwswsin <4717> (5661) auton <846>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org