NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 14:32-42

14:32 kai <2532> ercontai <2064> (5736) eiv <1519> cwrion <5564> ou <3739> to <3588> onoma <3686> geyshmani <1068> kai <2532> legei <3004> (5719) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> kayisate <2523> (5657) wde <5602> ewv <2193> proseuxwmai <4336> (5667)

14:33 kai <2532> paralambanei <3880> (5719) ton <3588> petron <4074> kai <2532> ton <3588> iakwbon <2385> kai <2532> ton <3588> iwannhn <2491> met <3326> autou <846> kai <2532> hrxato <756> (5662) ekyambeisyai <1568> (5745) kai <2532> adhmonein <85> (5721)

14:34 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> perilupov <4036> estin <1510> (5748) h <3588> quch <5590> mou <3450> ewv <2193> yanatou <2288> meinate <3306> (5657) wde <5602> kai <2532> grhgoreite <1127> (5720)

14:35 kai <2532> proelywn <4281> (5631) mikron <3397> epipten <4098> (5707) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> proshuceto <4336> (5711) ina <2443> ei <1487> dunaton <1415> estin <1510> (5748) parelyh <3928> (5632) ap <575> autou <846> h <3588> wra <5610>

14:36 kai <2532> elegen <3004> (5707) abba <5> o <3588> pathr <3962> panta <3956> dunata <1415> soi <4671> parenegke <3911> (5628) to <3588> pothrion <4221> touto <5124> ap <575> emou <1700> all <235> ou <3756> ti <5101> egw <1473> yelw <2309> (5719) alla <235> ti <5101> su <4771>

14:37 kai <2532> ercetai <2064> (5736) kai <2532> euriskei <2147> (5719) autouv <846> kayeudontav <2518> (5723) kai <2532> legei <3004> (5719) tw <3588> petrw <4074> simwn <4613> kayeudeiv <2518> (5719) ouk <3756> iscusav <2480> (5656) mian <1520> wran <5610> grhgorhsai <1127> (5658)

14:38 grhgoreite <1127> (5720) kai <2532> proseucesye <4336> (5737) ina <2443> mh <3361> elyhte <2064> (5632) eiv <1519> peirasmon <3986> to <3588> men <3303> pneuma <4151> proyumon <4289> h <3588> de <1161> sarx <4561> asyenhv <772>

14:39 kai <2532> palin <3825> apelywn <565> (5631) proshuxato <4336> (5662) [ton <3588> auton <846> logon <3056> eipwn] <2036> (5631)

14:40 kai <2532> palin <3825> elywn <2064> (5631) euren <2147> (5627) autouv <846> kayeudontav <2518> (5723) hsan <1510> (5713) gar <1063> autwn <846> oi <3588> ofyalmoi <3788> katabarunomenoi <916> (5746) kai <2532> ouk <3756> hdeisan <1492> (5715) ti <5101> apokriywsin <611> (5680) autw <846>

14:41 kai <2532> ercetai <2064> (5736) to <3588> triton <5154> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> kayeudete <2518> (5719) <2518> (5720) [to] <3588> loipon <3063> kai <2532> anapauesye <373> (5731) <373> (5732) apecei <566> (5719) hlyen <2064> (5627) h <3588> wra <5610> idou <2400> (5628) paradidotai <3860> (5743) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> twn <3588> amartwlwn <268>

14:42 egeiresye <1453> (5728) agwmen <71> (5725) idou <2400> (5628) o <3588> paradidouv <3860> (5723) me <3165> hggiken <1448> (5758)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org