NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 14:22-24

14:22 kai <2532> esyiontwn <2068> (5723) autwn <846> labwn <2983> (5631) arton <740> euloghsav <2127> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edwken <1325> (5656) autoiv <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) labete <2983> (5628) touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> mou <3450>

14:23 kai <2532> labwn <2983> (5631) pothrion <4221> eucaristhsav <2168> (5660) edwken <1325> (5656) autoiv <846> kai <2532> epion <4095> (5627) ex <1537> autou <846> pantev <3956>

14:24 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> aima <129> mou <3450> thv <3588> diayhkhv <1242> to <3588> ekcunnomenon <1632> (5746) uper <5228> pollwn <4183>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org