NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 14:18-21

14:18 kai <2532> anakeimenwn <345> (5740) autwn <846> kai <2532> esyiontwn <2068> (5723) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> eiv <1520> ex <1537> umwn <5216> paradwsei <3860> (5692) me <3165> o <3588> esyiwn <2068> (5723) met <3326> emou <1700>

14:19 hrxanto <756> (5662) lupeisyai <3076> (5745) kai <2532> legein <3004> (5721) autw <846> eiv <1520> kata <2596> eiv <1520> mhti <3385> egw <1473>

14:20 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> o <3588> embaptomenov <1686> (5734) met <3326> emou <1700> eiv <1519> to <3588> [en] <1520> trublion <5165>

14:21 oti <3754> o <3588> men <3303> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> upagei <5217> (5719) kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) peri <4012> autou <846> ouai <3759> de <1161> tw <3588> anyrwpw <444> ekeinw <1565> di <1223> ou <3739> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) kalon <2570> autw <846> ei <1487> ouk <3756> egennhyh <1080> (5681) o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org