NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 13:7-9

13:7 otan <3752> de <1161> akoushte <191> (5661) polemouv <4171> kai <2532> akoav <189> polemwn <4171> mh <3361> yroeisye <2360> (5744) dei <1163> (5904) genesyai <1096> (5635) all <235> oupw <3768> to <3588> telov <5056>

13:8 egeryhsetai <1453> (5701) gar <1063> eynov <1484> ep <1909> eynov <1484> kai <2532> basileia <932> epi <1909> basileian <932> esontai <1510> (5704) seismoi <4578> kata <2596> topouv <5117> esontai <1510> (5704) limoi <3042> arch <746> wdinwn <5604> tauta <5023>

13:9 blepete <991> (5720) de <1161> umeiv <5210> eautouv <1438> paradwsousin <3860> (5692) umav <5209> eiv <1519> sunedria <4892> kai <2532> eiv <1519> sunagwgav <4864> darhsesye <1194> (5691) kai <2532> epi <1909> hgemonwn <2232> kai <2532> basilewn <935> stayhsesye <2476> (5701) eneken <1752> emou <1700> eiv <1519> marturion <3142> autoiv <846>

Mark 13:14-20

13:14 otan <3752> de <1161> idhte <1492> (5632) to <3588> bdelugma <946> thv <3588> erhmwsewv <2050> esthkota <2476> (5761) opou <3699> ou <3756> dei <1163> (5904) o <3588> anaginwskwn <314> (5723) noeitw <3539> (5720) tote <5119> oi <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> feugetwsan <5343> (5720) eiv <1519> ta <3588> orh <3735>

13:15 o <3588> epi <1909> tou <3588> dwmatov <1430> mh <3361> katabatw <2597> (5628) mhde <3366> eiselyatw <1525> (5657) ti <5100> arai <142> (5658) ek <1537> thv <3588> oikiav <3614> autou <846>

13:16 kai <2532> o <3588> eiv <1519> ton <3588> agron <68> mh <3361> epistreqatw <1994> (5657) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> arai <142> (5658) to <3588> imation <2440> autou <846>

13:17 ouai <3759> de <1161> taiv <3588> en <1722> gastri <1064> ecousaiv <2192> (5723) kai <2532> taiv <3588> yhlazousaiv <2337> (5723) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250>

13:18 proseucesye <4336> (5737) de <1161> ina <2443> mh <3361> genhtai <1096> (5638) ceimwnov <5494>

13:19 esontai <1510> (5704) gar <1063> ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565> yliqiv <2347> oia <3634> ou <3756> gegonen <1096> (5754) toiauth <5108> ap <575> archv <746> ktisewv <2937> hn <3739> ektisen <2936> (5656) o <3588> yeov <2316> ewv <2193> tou <3588> nun <3568> kai <2532> ou <3756> mh <3361> genhtai <1096> (5638)

13:20 kai <2532> ei <1487> mh <3361> ekolobwsen <2856> (5656) kuriov <2962> tav <3588> hmerav <2250> ouk <3756> an <302> eswyh <4982> (5681) pasa <3956> sarx <4561> alla <235> dia <1223> touv <3588> eklektouv <1588> ouv <3739> exelexato <1586> (5668) ekolobwsen <2856> (5656) tav <3588> hmerav <2250>

Mark 13:24-27

13:24 alla <235> en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250> meta <3326> thn <3588> yliqin <2347> ekeinhn <1565> o <3588> hliov <2246> skotisyhsetai <4654> (5701) kai <2532> h <3588> selhnh <4582> ou <3756> dwsei <1325> (5692) to <3588> feggov <5338> authv <846>

13:25 kai <2532> oi <3588> asterev <792> esontai <1510> (5704) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> piptontev <4098> (5723) kai <2532> ai <3588> dunameiv <1411> ai <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> saleuyhsontai <4531> (5701)

13:26 kai <2532> tote <5119> oqontai <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercomenon <2064> (5740) en <1722> nefelaiv <3507> meta <3326> dunamewv <1411> pollhv <4183> kai <2532> doxhv <1391>

13:27 kai <2532> tote <5119> apostelei <649> (5692) touv <3588> aggelouv <32> kai <2532> episunaxei <1996> (5692) touv <3588> eklektouv <1588> [autou] <846> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> anemwn <417> ap <575> akrou <206> ghv <1093> ewv <2193> akrou <206> ouranou <3772>

Mark 13:30-31

13:30 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ou <3756> mh <3361> parelyh <3928> (5632) h <3588> genea <1074> auth <3778> mecriv <3360> ou <3739> tauta <5023> panta <3956> genhtai <1096> (5638)

13:31 o <3588> ouranov <3772> kai <2532> h <3588> gh <1093> pareleusontai <3928> (5695) oi <3588> de <1161> logoi <3056> mou <3450> ou <3756> pareleusontai <3928> (5695)



TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org