NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 13:3-23

13:3 kai <2532> kayhmenou <2521> (5740) autou <846> eiv <1519> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn <1636> katenanti <2713> tou <3588> ierou <2411> ephrwta <1905> (5707) auton <846> kat <2596> idian <2398> petrov <4074> kai <2532> iakwbov <2385> kai <2532> iwannhv <2491> kai <2532> andreav <406>

13:4 eipon <3004> (5628) hmin <2254> pote <4219> tauta <5023> estai <1510> (5704) kai <2532> ti <5101> to <3588> shmeion <4592> otan <3752> mellh <3195> (5725) tauta <5023> sunteleisyai <4931> (5745) panta <3956>

13:5 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> hrxato <756> (5662) legein <3004> (5721) autoiv <846> blepete <991> (5720) mh <3361> tiv <5100> umav <5209> planhsh <4105> (5661)

13:6 polloi <4183> eleusontai <2064> (5695) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> legontev <3004> (5723) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> pollouv <4183> planhsousin <4105> (5692)

13:7 otan <3752> de <1161> akoushte <191> (5661) polemouv <4171> kai <2532> akoav <189> polemwn <4171> mh <3361> yroeisye <2360> (5744) dei <1163> (5904) genesyai <1096> (5635) all <235> oupw <3768> to <3588> telov <5056>

13:8 egeryhsetai <1453> (5701) gar <1063> eynov <1484> ep <1909> eynov <1484> kai <2532> basileia <932> epi <1909> basileian <932> esontai <1510> (5704) seismoi <4578> kata <2596> topouv <5117> esontai <1510> (5704) limoi <3042> arch <746> wdinwn <5604> tauta <5023>

13:9 blepete <991> (5720) de <1161> umeiv <5210> eautouv <1438> paradwsousin <3860> (5692) umav <5209> eiv <1519> sunedria <4892> kai <2532> eiv <1519> sunagwgav <4864> darhsesye <1194> (5691) kai <2532> epi <1909> hgemonwn <2232> kai <2532> basilewn <935> stayhsesye <2476> (5701) eneken <1752> emou <1700> eiv <1519> marturion <3142> autoiv <846>

13:10 kai <2532> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> prwton <4412> dei <1163> (5904) khrucyhnai <2784> (5683) to <3588> euaggelion <2098>

13:11 kai <2532> otan <3752> agwsin <71> (5725) umav <5209> paradidontev <3860> (5723) mh <3361> promerimnate <4305> (5720) ti <5101> lalhshte <2980> (5661) all <235> o <3739> ean <1437> doyh <1325> (5686) umin <5213> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> touto <5124> laleite <2980> (5720) ou <3756> gar <1063> este <1510> (5748) umeiv <5210> oi <3588> lalountev <2980> (5723) alla <235> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40>

13:12 kai <2532> paradwsei <3860> (5692) adelfov <80> adelfon <80> eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> pathr <3962> teknon <5043> kai <2532> epanasthsontai <1881> (5695) tekna <5043> epi <1909> goneiv <1118> kai <2532> yanatwsousin <2289> (5692) autouv <846>

13:13 kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450> o <3588> de <1161> upomeinav <5278> (5660) eiv <1519> telov <5056> outov <3778> swyhsetai <4982> (5701)

13:14 otan <3752> de <1161> idhte <1492> (5632) to <3588> bdelugma <946> thv <3588> erhmwsewv <2050> esthkota <2476> (5761) opou <3699> ou <3756> dei <1163> (5904) o <3588> anaginwskwn <314> (5723) noeitw <3539> (5720) tote <5119> oi <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> feugetwsan <5343> (5720) eiv <1519> ta <3588> orh <3735>

13:15 o <3588> epi <1909> tou <3588> dwmatov <1430> mh <3361> katabatw <2597> (5628) mhde <3366> eiselyatw <1525> (5657) ti <5100> arai <142> (5658) ek <1537> thv <3588> oikiav <3614> autou <846>

13:16 kai <2532> o <3588> eiv <1519> ton <3588> agron <68> mh <3361> epistreqatw <1994> (5657) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> arai <142> (5658) to <3588> imation <2440> autou <846>

13:17 ouai <3759> de <1161> taiv <3588> en <1722> gastri <1064> ecousaiv <2192> (5723) kai <2532> taiv <3588> yhlazousaiv <2337> (5723) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250>

13:18 proseucesye <4336> (5737) de <1161> ina <2443> mh <3361> genhtai <1096> (5638) ceimwnov <5494>

13:19 esontai <1510> (5704) gar <1063> ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565> yliqiv <2347> oia <3634> ou <3756> gegonen <1096> (5754) toiauth <5108> ap <575> archv <746> ktisewv <2937> hn <3739> ektisen <2936> (5656) o <3588> yeov <2316> ewv <2193> tou <3588> nun <3568> kai <2532> ou <3756> mh <3361> genhtai <1096> (5638)

13:20 kai <2532> ei <1487> mh <3361> ekolobwsen <2856> (5656) kuriov <2962> tav <3588> hmerav <2250> ouk <3756> an <302> eswyh <4982> (5681) pasa <3956> sarx <4561> alla <235> dia <1223> touv <3588> eklektouv <1588> ouv <3739> exelexato <1586> (5668) ekolobwsen <2856> (5656) tav <3588> hmerav <2250>

13:21 kai <2532> tote <5119> ean <1437> tiv <5100> umin <5213> eiph <3004> (5632) ide <1492> (5657) wde <5602> o <3588> cristov <5547> ide <1492> (5657) ekei <1563> mh <3361> pisteuete <4100> (5720)

13:22 egeryhsontai <1453> (5701) gar <1063> qeudocristoi <5580> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> dwsousin <1325> (5692) shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> prov <4314> to <3588> apoplanan <635> (5721) ei <1487> dunaton <1415> touv <3588> eklektouv <1588>

13:23 umeiv <5210> de <1161> blepete <991> (5720) proeirhka <4280> (5758) umin <5213> panta <3956>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org