NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 12:35-44

12:35 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> elegen <3004> (5707) didaskwn <1321> (5723) en <1722> tw <3588> ierw <2411> pwv <4459> legousin <3004> (5719) oi <3588> grammateiv <1122> oti <3754> o <3588> cristov <5547> uiov <5207> dauid <1138> estin <1510> (5748)

12:36 autov <846> dauid <1138> eipen <3004> (5627) en <1722> tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> eipen <3004> (5627) kuriov <2962> tw <3588> kuriw <2962> mou <3450> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upokatw <5270> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>

12:37 autov <846> dauid <1138> legei <3004> (5719) auton <846> kurion <2962> kai <2532> poyen <4159> autou <846> estin <1510> (5748) uiov <5207> kai <2532> o <3588> poluv <4183> oclov <3793> hkouen <191> (5707) autou <846> hdewv <2234>

12:38 kai <2532> en <1722> th <3588> didach <1322> autou <846> elegen <3004> (5707) blepete <991> (5720) apo <575> twn <3588> grammatewn <1122> twn <3588> yelontwn <2309> (5723) en <1722> stolaiv <4749> peripatein <4043> (5721) kai <2532> aspasmouv <783> en <1722> taiv <3588> agoraiv <58>

12:39 kai <2532> prwtokayedriav <4410> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> kai <2532> prwtoklisiav <4411> en <1722> toiv <3588> deipnoiv <1173>

12:40 oi <3588> katesyiontev <2719> (5723) tav <3588> oikiav <3614> twn <3588> chrwn <5503> kai <2532> profasei <4392> makra <3117> proseucomenoi <4336> (5740) outoi <3778> lhmqontai <2983> (5695) perissoteron <4053> krima <2917>

12:41 kai <2532> kayisav <2523> (5660) katenanti <2713> tou <3588> gazofulakiou <1049> eyewrei <2334> (5707) pwv <4459> o <3588> oclov <3793> ballei <906> (5719) calkon <5475> eiv <1519> to <3588> gazofulakion <1049> kai <2532> polloi <4183> plousioi <4145> eballon <906> (5707) polla <4183>

12:42 kai <2532> elyousa <2064> (5631) mia <1520> chra <5503> ptwch <4434> ebalen <906> (5627) lepta <3016> duo <1417> o <3739> estin <1510> (5748) kodranthv <2835>

12:43 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> eipen <3004> (5627) autoiv <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> h <3588> chra <5503> auth <3778> h <3588> ptwch <4434> pleion <4119> pantwn <3956> ebalen <906> (5627) twn <3588> ballontwn <906> (5723) eiv <1519> to <3588> gazofulakion <1049>

12:44 pantev <3956> gar <1063> ek <1537> tou <3588> perisseuontov <4052> (5723) autoiv <846> ebalon <906> (5627) auth <846> de <1161> ek <1537> thv <3588> usterhsewv <5304> authv <846> panta <3956> osa <3745> eicen <2192> (5707) ebalen <906> (5627) olon <3650> ton <3588> bion <979> authv <846>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org