NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 10:17-22

10:17 kai <2532> ekporeuomenou <1607> (5740) autou <846> eiv <1519> odon <3598> prosdramwn <4370> (5631) eiv <1520> kai <2532> gonupethsav <1120> (5660) auton <846> ephrwta <1905> (5707) auton <846> didaskale <1320> agaye <18> ti <5101> poihsw <4160> (5661) ina <2443> zwhn <2222> aiwnion <166> klhronomhsw <2816> (5661)

10:18 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> ti <5101> me <3165> legeiv <3004> (5719) agayon <18> oudeiv <3762> agayov <18> ei <1487> mh <3361> eiv <1520> o <3588> yeov <2316>

10:19 tav <3588> entolav <1785> oidav <1492> (5758) mh <3361> foneushv <5407> (5661) mh <3361> moiceushv <3431> (5661) mh <3361> kleqhv <2813> (5661) mh <3361> qeudomarturhshv <5576> (5661) mh <3361> aposterhshv <650> (5661) tima <5091> (5720) ton <3588> patera <3962> sou <4675> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384>

10:20 o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) autw <846> didaskale <1320> tauta <5023> panta <3956> efulaxamhn <5442> (5668) ek <1537> neothtov <3503> mou <3450>

10:21 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> embleqav <1689> (5660) autw <846> hgaphsen <25> (5656) auton <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> en <1520> se <4571> usterei <5302> (5719) upage <5217> (5720) osa <3745> eceiv <2192> (5719) pwlhson <4453> (5657) kai <2532> dov <1325> (5628) [toiv] <3588> ptwcoiv <4434> kai <2532> exeiv <2192> (5692) yhsauron <2344> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> deuro <1204> (5773) akolouyei <190> (5720) moi <3427>

10:22 o <3588> de <1161> stugnasav <4768> (5660) epi <1909> tw <3588> logw <3056> aphlyen <565> (5627) lupoumenov <3076> (5746) hn <1510> (5713) gar <1063> ecwn <2192> (5723) kthmata <2933> polla <4183>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org