NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 9:49-50

9:49 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> iwannhv <2491> eipen <2036> (5627) epistata <1988> eidomen <1492> (5627) tina <5100> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4675> ekballonta <1544> (5723) daimonia <1140> kai <2532> ekwluomen <2967> (5707) auton <846> oti <3754> ouk <3756> akolouyei <190> (5719) mey <3326> hmwn <2257>

9:50 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> auton <846> ihsouv <2424> mh <3361> kwluete <2967> (5720) ov <3739> gar <1063> ouk <3756> estin <1510> (5748) kay <2596> umwn <5216> uper <5228> umwn <5216> estin <1510> (5748)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org