NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 9:52-53

9:52 kai <2532> apesteilen <649> (5656) aggelouv <32> pro <4253> proswpou <4383> autou <846> kai <2532> poreuyentev <4198> (5679) eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> kwmhn <2968> samaritwn <4541> wv <5613> etoimasai <2090> (5658) autw <846>

9:53 kai <2532> ouk <3756> edexanto <1209> (5662) auton <846> oti <3754> to <3588> proswpon <4383> autou <846> hn <1510> (5713) poreuomenon <4198> (5740) eiv <1519> ierousalhm <2419>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org