NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 9:1-5

9:1 sugkalesamenov <4779> (5671) de <1161> touv <3588> dwdeka <1427> edwken <1325> (5656) autoiv <846> dunamin <1411> kai <2532> exousian <1849> epi <1909> panta <3956> ta <3588> daimonia <1140> kai <2532> nosouv <3554> yerapeuein <2323> (5721)

9:2 kai <2532> apesteilen <649> (5656) autouv <846> khrussein <2784> (5721) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> iasyai <2390> (5738)

9:3 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> mhden <3367> airete <142> (5720) eiv <1519> thn <3588> odon <3598> mhte <3383> rabdon <4464> mhte <3383> phran <4082> mhte <3383> arton <740> mhte <3383> argurion <694> mhte <3383> duo <1417> citwnav <5509> ecein <2192> (5721)

9:4 kai <2532> eiv <1519> hn <3739> an <302> oikian <3614> eiselyhte <1525> (5632) ekei <1563> menete <3306> (5720) kai <2532> ekeiyen <1564> exercesye <1831> (5737)

9:5 kai <2532> osoi <3745> an <302> mh <3361> decwntai <1209> (5741) umav <5209> exercomenoi <1831> (5740) apo <575> thv <3588> polewv <4172> ekeinhv <1565> ton <3588> koniorton <2868> apo <575> twn <3588> podwn <4228> umwn <5216> apotinassete <660> (5720) eiv <1519> marturion <3142> ep <1909> autouv <846>

Luke 14:25-35

14:25 suneporeuonto <4848> (5711) de <1161> autw <846> ocloi <3793> polloi <4183> kai <2532> strafeiv <4762> (5651) eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846>

14:26 ei <1487> tiv <5100> ercetai <2064> (5736) prov <4314> me <3165> kai <2532> ou <3756> misei <3404> (5719) ton <3588> patera <3962> eautou <1438> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> thn <3588> gunaika <1135> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> kai <2532> touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> tav <3588> adelfav <79> eti <2089> te <5037> kai <2532> thn <3588> quchn <5590> eautou <1438> ou <3756> dunatai <1410> (5736) einai <1510> (5750) mou <3450> mayhthv <3101>

14:27 ostiv <3748> ou <3756> bastazei <941> (5719) ton <3588> stauron <4716> eautou <1438> kai <2532> ercetai <2064> (5736) opisw <3694> mou <3450> ou <3756> dunatai <1410> (5736) einai <1510> (5750) mou <3450> mayhthv <3101>

14:28 tiv <5101> gar <1063> ex <1537> umwn <5216> yelwn <2309> (5723) purgon <4444> oikodomhsai <3618> (5658) ouci <3780> prwton <4412> kayisav <2523> (5660) qhfizei <5585> (5719) thn <3588> dapanhn <1160> ei <1487> ecei <2192> (5719) eiv <1519> apartismon <535>

14:29 ina <2443> mhpote <3379> yentov <5087> (5631) autou <846> yemelion <2310> kai <2532> mh <3361> iscuontov <2480> (5723) ektelesai <1615> (5658) pantev <3956> oi <3588> yewrountev <2334> (5723) arxwntai <756> (5672) autw <846> empaizein <1702> (5721)

14:30 legontev <3004> (5723) oti <3754> outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> hrxato <756> (5662) oikodomein <3618> (5721) kai <2532> ouk <3756> iscusen <2480> (5656) ektelesai <1615> (5658)

14:31 h <2228> tiv <5101> basileuv <935> poreuomenov <4198> (5740) eterw <2087> basilei <935> sumbalein <4820> (5629) eiv <1519> polemon <4171> ouci <3780> kayisav <2523> (5660) prwton <4412> bouleusetai <1011> (5695) ei <1487> dunatov <1415> estin <1510> (5748) en <1722> deka <1176> ciliasin <5505> upanthsai <5221> (5658) tw <3588> meta <3326> eikosi <1501> ciliadwn <5505> ercomenw <2064> (5740) ep <1909> auton <846>

14:32 ei <1487> de <1161> mh <3361> ge <1065> eti <2089> autou <846> porrw <4206> ontov <1510> (5752) presbeian <4242> aposteilav <649> (5660) erwta <2065> (5719) prov <4314> eirhnhn <1515>

14:33 outwv <3779> oun <3767> pav <3956> ex <1537> umwn <5216> ov <3739> ouk <3756> apotassetai <657> (5731) pasin <3956> toiv <3588> eautou <1438> uparcousin <5224> (5723) ou <3756> dunatai <1410> (5736) einai <1510> (5750) mou <3450> mayhthv <3101>

14:34 kalon <2570> oun <3767> to <3588> alav <217> ean <1437> de <1161> kai <2532> to <3588> alav <217> mwranyh <3471> (5686) en <1722> tini <5101> artuyhsetai <741> (5701)

14:35 oute <3777> eiv <1519> ghn <1093> oute <3777> eiv <1519> koprian <2874> euyeton <2111> estin <1510> (5748) exw <1854> ballousin <906> (5719) auto <846> o <3588> ecwn <2192> (5723) wta <3775> akouein <191> (5721) akouetw <191> (5720)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org