NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 8:5-8

8:5 exhlyen <1831> (5627) o <3588> speirwn <4687> (5723) tou <3588> speirai <4687> (5658) ton <3588> sporon <4703> autou <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> speirein <4687> (5721) auton <846> o <3739> men <3303> epesen <4098> (5627) para <3844> thn <3588> odon <3598> kai <2532> katepathyh <2662> (5681) kai <2532> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> katefagen <2719> (5627) auto <846>

8:6 kai <2532> eteron <2087> katepesen <2667> (5627) epi <1909> thn <3588> petran <4073> kai <2532> fuen <5453> (5651) exhranyh <3583> (5681) dia <1223> to <3588> mh <3361> ecein <2192> (5721) ikmada <2429>

8:7 kai <2532> eteron <2087> epesen <4098> (5627) en <1722> mesw <3319> twn <3588> akanywn <173> kai <2532> sumfueisai <4855> (5651) ai <3588> akanyai <173> apepnixan <638> (5656) auto <846>

8:8 kai <2532> eteron <2087> epesen <4098> (5627) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> thn <3588> agayhn <18> kai <2532> fuen <5453> (5651) epoihsen <4160> (5656) karpon <2590> ekatontaplasiona <1542> tauta <5023> legwn <3004> (5723) efwnei <5455> (5707) o <3588> ecwn <2192> (5723) wta <3775> akouein <191> (5721) akouetw <191> (5720)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org