NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 8:43-48

8:43 kai <2532> gunh <1135> ousa <1510> (5752) en <1722> rusei <4511> aimatov <129> apo <575> etwn <2094> dwdeka <1427> htiv <3748> ouk <3756> iscusen <2480> (5656) ap <575> oudenov <3762> yerapeuyhnai <2323> (5683)

8:44 proselyousa <4334> (5631) opisyen <3693> hqato <680> (5662) tou <3588> kraspedou <2899> tou <3588> imatiou <2440> autou <846> kai <2532> paracrhma <3916> esth <2476> (5627) h <3588> rusiv <4511> tou <3588> aimatov <129> authv <846>

8:45 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> tiv <5101> o <3588> aqamenov <680> (5671) mou <3450> arnoumenwn <720> (5740) de <1161> pantwn <3956> eipen <2036> (5627) o <3588> petrov <4074> epistata <1988> oi <3588> ocloi <3793> sunecousin <4912> (5719) se <4571> kai <2532> apoylibousin <598> (5719)

8:46 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) hqato <680> (5662) mou <3450> tiv <5100> <5101> egw <1473> gar <1063> egnwn <1097> (5627) dunamin <1411> exelhluyuian <1831> (5761) ap <575> emou <1700>

8:47 idousa <1492> (5631) de <1161> h <3588> gunh <1135> oti <3754> ouk <3756> elayen <2990> (5627) tremousa <5141> (5723) hlyen <2064> (5627) kai <2532> prospesousa <4363> (5631) autw <846> di <1223> hn <3739> aitian <156> hqato <680> (5662) autou <846> aphggeilen <518> (5656) enwpion <1799> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> kai <2532> wv <5613> iayh <2390> (5681) paracrhma <3916>

8:48 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) auth <846> yugathr <2364> h <3588> pistiv <4102> sou <4675> seswken <4982> (5758) se <4571> poreuou <4198> (5737) eiv <1519> eirhnhn <1515>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org