NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 8:22-24

8:22 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> mia <1520> twn <3588> hmerwn <2250> kai <2532> autov <846> enebh <1684> (5627) eiv <1519> ploion <4143> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> dielywmen <1330> (5632) eiv <1519> to <3588> peran <4008> thv <3588> limnhv <3041> kai <2532> anhcyhsan <321> (5681)

8:23 pleontwn <4126> (5723) de <1161> autwn <846> afupnwsen <879> (5656) kai <2532> katebh <2597> (5627) lailaq <2978> anemou <417> eiv <1519> thn <3588> limnhn <3041> kai <2532> suneplhrounto <4845> (5712) kai <2532> ekinduneuon <2793> (5707)

8:24 proselyontev <4334> (5631) de <1161> dihgeiran <1326> (5656) auton <846> legontev <3004> (5723) epistata <1988> epistata <1988> apollumeya <622> (5731) o <3588> de <1161> diegeryeiv <1326> (5685) epetimhsen <2008> (5656) tw <3588> anemw <417> kai <2532> tw <3588> kludwni <2830> tou <3588> udatov <5204> kai <2532> epausanto <3973> (5668) kai <2532> egeneto <1096> (5633) galhnh <1055>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org