NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 7:18-23

7:18 kai <2532> aphggeilan <518> (5656) iwannh <2491> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> peri <4012> pantwn <3956> toutwn <5130>

7:19 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) duo <1417> tinav <5100> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> o <3588> iwannhv <2491> epemqen <3992> (5656) prov <4314> ton <3588> kurion <2962> legwn <3004> (5723) su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> ercomenov <2064> (5740) h <2228> eteron <2087> prosdokwmen <4328> (5725)

7:20 paragenomenoi <3854> (5637) de <1161> prov <4314> auton <846> oi <3588> andrev <435> eipan <3004> (5627) iwannhv <2491> o <3588> baptisthv <910> apesteilen <649> (5656) hmav <2248> prov <4314> se <4571> legwn <3004> (5723) su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> ercomenov <2064> (5740) h <2228> allon <243> prosdokwmen <4328> (5725) <4328> (5719)

7:21 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> eyerapeusen <2323> (5656) pollouv <4183> apo <575> noswn <3554> kai <2532> mastigwn <3148> kai <2532> pneumatwn <4151> ponhrwn <4190> kai <2532> tufloiv <5185> polloiv <4183> ecarisato <5483> (5662) blepein <991> (5721)

7:22 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> poreuyentev <4198> (5679) apaggeilate <518> (5657) iwannh <2491> a <3739> eidete <1492> (5627) kai <2532> hkousate <191> (5656) tufloi <5185> anablepousin <308> (5719) cwloi <5560> peripatousin <4043> (5719) leproi <3015> kayarizontai <2511> (5743) kai <2532> kwfoi <2974> akouousin <191> (5719) nekroi <3498> egeirontai <1453> (5743) ptwcoi <4434> euaggelizontai <2097> (5743)

7:23 kai <2532> makariov <3107> estin <1510> (5748) ov <3739> ean <1437> mh <3361> skandalisyh <4624> (5686) en <1722> emoi <1698>

Luke 9:7-9

9:7 hkousen <191> (5656) de <1161> hrwdhv <2264> o <3588> tetraarchv <5076> ta <3588> ginomena <1096> (5740) panta <3956> kai <2532> dihporei <1280> (5707) dia <1223> to <3588> legesyai <3004> (5745) upo <5259> tinwn <5100> oti <3754> iwannhv <2491> hgeryh <1453> (5681) ek <1537> nekrwn <3498>

9:8 upo <5259> tinwn <5100> de <1161> oti <3754> hliav <2243> efanh <5316> (5648) allwn <243> de <1161> oti <3754> profhthv <4396> tiv <5100> twn <3588> arcaiwn <744> anesth <450> (5627)

9:9 eipen <2036> (5627) de <1161> [o] <3588> hrwdhv <2264> iwannhn <2491> egw <1473> apekefalisa <607> (5656) tiv <5101> de <1161> estin <1510> (5748) outov <3778> peri <4012> ou <3739> akouw <191> (5719) toiauta <5108> kai <2532> ezhtei <2212> (5707) idein <1492> (5629) auton <846>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org