NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 7:16-18

7:16 elaben <2983> (5627) de <1161> fobov <5401> pantav <3956> kai <2532> edoxazon <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316> legontev <3004> (5723) oti <3754> profhthv <4396> megav <3173> hgeryh <1453> (5681) en <1722> hmin <2254> kai <2532> oti <3754> epeskeqato <1980> (5662) o <3588> yeov <2316> ton <3588> laon <2992> autou <846>

7:17 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) o <3588> logov <3056> outov <3778> en <1722> olh <3650> th <3588> ioudaia <2449> peri <4012> autou <846> kai <2532> pash <3956> th <3588> pericwrw <4066>

7:18 kai <2532> aphggeilan <518> (5656) iwannh <2491> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> peri <4012> pantwn <3956> toutwn <5130>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org