NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 5:2-10

5:2 kai <2532> eiden <1492> (5627) ploia <4143> duo <1417> estwta <2476> (5761) para <3844> thn <3588> limnhn <3041> oi <3588> de <1161> alieiv <231> ap <575> autwn <846> apobantev <576> (5631) eplunon <4150> (5707) ta <3588> diktua <1350>

5:3 embav <1684> (5631) de <1161> eiv <1519> en <1520> twn <3588> ploiwn <4143> o <3739> hn <1510> (5713) simwnov <4613> hrwthsen <2065> (5656) auton <846> apo <575> thv <3588> ghv <1093> epanagagein <1877> (5629) oligon <3641> kayisav <2523> (5660) de <1161> ek <1537> tou <3588> ploiou <4143> edidasken <1321> (5707) touv <3588> oclouv <3793>

5:4 wv <5613> de <1161> epausato <3973> (5668) lalwn <2980> (5723) eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> simwna <4613> epanagage <1877> (5628) eiv <1519> to <3588> bayov <899> kai <2532> calasate <5465> (5657) ta <3588> diktua <1350> umwn <5216> eiv <1519> agran <61>

5:5 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) simwn <4613> eipen <2036> (5627) epistata <1988> di <1223> olhv <3650> nuktov <3571> kopiasantev <2872> (5660) ouden <3762> elabomen <2983> (5627) epi <1909> de <1161> tw <3588> rhmati <4487> sou <4675> calasw <5465> (5692) ta <3588> diktua <1350>

5:6 kai <2532> touto <5124> poihsantev <4160> (5660) sunekleisan <4788> (5656) plhyov <4128> icyuwn <2486> polu <4183> dierrhsseto <1284> (5712) de <1161> ta <3588> diktua <1350> autwn <846>

5:7 kai <2532> kateneusan <2656> (5656) toiv <3588> metocoiv <3353> en <1722> tw <3588> eterw <2087> ploiw <4143> tou <3588> elyontav <2064> (5631) sullabesyai <4815> (5641) autoiv <846> kai <2532> hlyon <2064> (5627) kai <2532> eplhsan <4130> (5656) amfotera <297> ta <3588> ploia <4143> wste <5620> buyizesyai <1036> (5745) auta <846>

5:8 idwn <1492> (5631) de <1161> simwn <4613> petrov <4074> prosepesen <4363> (5627) toiv <3588> gonasin <1119> ihsou <2424> legwn <3004> (5723) exelye <1831> (5628) ap <575> emou <1700> oti <3754> anhr <435> amartwlov <268> eimi <1510> (5748) kurie <2962>

5:9 yambov <2285> gar <1063> periescen <4023> (5627) auton <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> sun <4862> autw <846> epi <1909> th <3588> agra <61> twn <3588> icyuwn <2486> wn <3739> sunelabon <4815> (5627)

5:10 omoiwv <3668> de <1161> kai <2532> iakwbon <2385> kai <2532> iwannhn <2491> uiouv <5207> zebedaiou <2199> oi <3739> hsan <1510> (5713) koinwnoi <2844> tw <3588> simwni <4613> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> simwna <4613> ihsouv <2424> mh <3361> fobou <5399> (5737) apo <575> tou <3588> nun <3568> anyrwpouv <444> esh <1510> (5704) zwgrwn <2221> (5723)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org