NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 4:9-12

4:9 hgagen <71> (5627) de <1161> auton <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> esthsen <2476> (5656) epi <1909> to <3588> pterugion <4419> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> eipen <2036> (5627) [autw] <846> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> bale <906> (5628) seauton <4572> enteuyen <1782> katw <2736>

4:10 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> toiv <3588> aggeloiv <32> autou <846> enteleitai <1781> (5699) peri <4012> sou <4675> tou <3588> diafulaxai <1314> (5658) se <4571>

4:11 kai <2532> oti <3754> epi <1909> ceirwn <5495> arousin <142> (5692) se <4571> mhpote <3379> proskoqhv <4350> (5661) prov <4314> liyon <3037> ton <3588> poda <4228> sou <4675>

4:12 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> eirhtai <2046> (5769) ouk <3756> ekpeiraseiv <1598> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org