NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:29-35

2:29 nun <3568> apolueiv <630> (5719) ton <3588> doulon <1401> sou <4675> despota <1203> kata <2596> to <3588> rhma <4487> sou <4675> en <1722> eirhnh <1515>

2:30 oti <3754> eidon <1492> (5627) oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <3450> to <3588> swthrion <4992> sou <4675>

2:31 o <3739> htoimasav <2090> (5656) kata <2596> proswpon <4383> pantwn <3956> twn <3588> lawn <2992>

2:32 fwv <5457> eiv <1519> apokaluqin <602> eynwn <1484> kai <2532> doxan <1391> laou <2992> sou <4675> israhl <2474>

2:33 kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> yaumazontev <2296> (5723) epi <1909> toiv <3588> laloumenoiv <2980> (5746) peri <4012> autou <846>

2:34 kai <2532> euloghsen <2127> (5656) autouv <846> sumewn <4826> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> mariam <3137> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> idou <2400> (5628) outov <3778> keitai <2749> (5736) eiv <1519> ptwsin <4431> kai <2532> anastasin <386> pollwn <4183> en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> eiv <1519> shmeion <4592> antilegomenon <483> (5746)

2:35 kai <2532> sou <4675> authv <846> thn <3588> quchn <5590> dieleusetai <1330> (5695) romfaia <4501> opwv <3704> an <302> apokalufywsin <601> (5686) ek <1537> pollwn <4183> kardiwn <2588> dialogismoi <1261>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org