NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:25-35

2:25 kai <2532> idou <2400> (5628) anyrwpov <444> hn <1510> (5713) en <1722> ierousalhm <2419> w <3739> onoma <3686> sumewn <4826> kai <2532> o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> dikaiov <1342> kai <2532> eulabhv <2126> prosdecomenov <4327> (5740) paraklhsin <3874> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> pneuma <4151> hn <1510> (5713) agion <39> ep <1909> auton <846>

2:26 kai <2532> hn <1510> (5713) autw <846> kecrhmatismenon <5537> (5772) upo <5259> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> agiou <40> mh <3361> idein <1492> (5629) yanaton <2288> prin <4250> [h] <2228> an <302> idh <1492> (5632) ton <3588> criston <5547> kuriou <2962>

2:27 kai <2532> hlyen <2064> (5627) en <1722> tw <3588> pneumati <4151> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> en <1722> tw <3588> eisagagein <1521> (5629) touv <3588> goneiv <1118> to <3588> paidion <3813> ihsoun <2424> tou <3588> poihsai <4160> (5658) autouv <846> kata <2596> to <3588> eiyismenon <1480> (5772) tou <3588> nomou <3551> peri <4012> autou <846>

2:28 kai <2532> autov <846> edexato <1209> (5662) auto <846> eiv <1519> tav <3588> agkalav <43> kai <2532> euloghsen <2127> (5656) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> eipen <2036> (5627)

2:29 nun <3568> apolueiv <630> (5719) ton <3588> doulon <1401> sou <4675> despota <1203> kata <2596> to <3588> rhma <4487> sou <4675> en <1722> eirhnh <1515>

2:30 oti <3754> eidon <1492> (5627) oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <3450> to <3588> swthrion <4992> sou <4675>

2:31 o <3739> htoimasav <2090> (5656) kata <2596> proswpon <4383> pantwn <3956> twn <3588> lawn <2992>

2:32 fwv <5457> eiv <1519> apokaluqin <602> eynwn <1484> kai <2532> doxan <1391> laou <2992> sou <4675> israhl <2474>

2:33 kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> yaumazontev <2296> (5723) epi <1909> toiv <3588> laloumenoiv <2980> (5746) peri <4012> autou <846>

2:34 kai <2532> euloghsen <2127> (5656) autouv <846> sumewn <4826> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> mariam <3137> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> idou <2400> (5628) outov <3778> keitai <2749> (5736) eiv <1519> ptwsin <4431> kai <2532> anastasin <386> pollwn <4183> en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> eiv <1519> shmeion <4592> antilegomenon <483> (5746)

2:35 kai <2532> sou <4675> authv <846> thn <3588> quchn <5590> dieleusetai <1330> (5695) romfaia <4501> opwv <3704> an <302> apokalufywsin <601> (5686) ek <1537> pollwn <4183> kardiwn <2588> dialogismoi <1261>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org