NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:25

2:25 kai <2532> idou <2400> (5628) anyrwpov <444> hn <1510> (5713) en <1722> ierousalhm <2419> w <3739> onoma <3686> sumewn <4826> kai <2532> o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> dikaiov <1342> kai <2532> eulabhv <2126> prosdecomenov <4327> (5740) paraklhsin <3874> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> pneuma <4151> hn <1510> (5713) agion <39> ep <1909> auton <846>

Luke 2:34

2:34 kai <2532> euloghsen <2127> (5656) autouv <846> sumewn <4826> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> mariam <3137> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> idou <2400> (5628) outov <3778> keitai <2749> (5736) eiv <1519> ptwsin <4431> kai <2532> anastasin <386> pollwn <4183> en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> eiv <1519> shmeion <4592> antilegomenon <483> (5746)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org