NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:21-39

2:21 kai <2532> ote <3753> eplhsyhsan <4130> (5681) hmerai <2250> oktw <3638> tou <3588> peritemein <4059> (5629) auton <846> kai <2532> eklhyh <2564> (5681) to <3588> onoma <3686> autou <846> ihsouv <2424> to <3588> klhyen <2564> (5685) upo <5259> tou <3588> aggelou <32> pro <4253> tou <3588> sullhmfyhnai <4815> (5683) auton <846> en <1722> th <3588> koilia <2836>

2:22 kai <2532> ote <3753> eplhsyhsan <4130> (5681) ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> kayarismou <2512> autwn <846> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> mwusewv <3475> anhgagon <321> (5627) auton <846> eiv <1519> ierosoluma <2414> parasthsai <3936> (5658) tw <3588> kuriw <2962>

2:23 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) en <1722> nomw <3551> kuriou <2962> oti <3754> pan <3956> arsen <730> dianoigon <1272> (5723) mhtran <3388> agion <40> tw <3588> kuriw <2962> klhyhsetai <2564> (5701)

2:24 kai <2532> tou <3588> dounai <1325> (5629) yusian <2378> kata <2596> to <3588> eirhmenon <2046> (5772) en <1722> tw <3588> nomw <3551> kuriou <2962> zeugov <2201> trugonwn <5167> h <2228> duo <1417> nossouv <3502> peristerwn <4058>

2:25 kai <2532> idou <2400> (5628) anyrwpov <444> hn <1510> (5713) en <1722> ierousalhm <2419> w <3739> onoma <3686> sumewn <4826> kai <2532> o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> dikaiov <1342> kai <2532> eulabhv <2126> prosdecomenov <4327> (5740) paraklhsin <3874> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> pneuma <4151> hn <1510> (5713) agion <39> ep <1909> auton <846>

2:26 kai <2532> hn <1510> (5713) autw <846> kecrhmatismenon <5537> (5772) upo <5259> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> agiou <40> mh <3361> idein <1492> (5629) yanaton <2288> prin <4250> [h] <2228> an <302> idh <1492> (5632) ton <3588> criston <5547> kuriou <2962>

2:27 kai <2532> hlyen <2064> (5627) en <1722> tw <3588> pneumati <4151> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> en <1722> tw <3588> eisagagein <1521> (5629) touv <3588> goneiv <1118> to <3588> paidion <3813> ihsoun <2424> tou <3588> poihsai <4160> (5658) autouv <846> kata <2596> to <3588> eiyismenon <1480> (5772) tou <3588> nomou <3551> peri <4012> autou <846>

2:28 kai <2532> autov <846> edexato <1209> (5662) auto <846> eiv <1519> tav <3588> agkalav <43> kai <2532> euloghsen <2127> (5656) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> eipen <2036> (5627)

2:29 nun <3568> apolueiv <630> (5719) ton <3588> doulon <1401> sou <4675> despota <1203> kata <2596> to <3588> rhma <4487> sou <4675> en <1722> eirhnh <1515>

2:30 oti <3754> eidon <1492> (5627) oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <3450> to <3588> swthrion <4992> sou <4675>

2:31 o <3739> htoimasav <2090> (5656) kata <2596> proswpon <4383> pantwn <3956> twn <3588> lawn <2992>

2:32 fwv <5457> eiv <1519> apokaluqin <602> eynwn <1484> kai <2532> doxan <1391> laou <2992> sou <4675> israhl <2474>

2:33 kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> yaumazontev <2296> (5723) epi <1909> toiv <3588> laloumenoiv <2980> (5746) peri <4012> autou <846>

2:34 kai <2532> euloghsen <2127> (5656) autouv <846> sumewn <4826> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> mariam <3137> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> idou <2400> (5628) outov <3778> keitai <2749> (5736) eiv <1519> ptwsin <4431> kai <2532> anastasin <386> pollwn <4183> en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> eiv <1519> shmeion <4592> antilegomenon <483> (5746)

2:35 kai <2532> sou <4675> authv <846> thn <3588> quchn <5590> dieleusetai <1330> (5695) romfaia <4501> opwv <3704> an <302> apokalufywsin <601> (5686) ek <1537> pollwn <4183> kardiwn <2588> dialogismoi <1261>

2:36 kai <2532> hn <1510> (5713) anna <451> profhtiv <4398> yugathr <2364> fanouhl <5323> ek <1537> fulhv <5443> ashr <768> auth <846> probebhkuia <4260> (5761) en <1722> hmeraiv <2250> pollaiv <4183> zhsasa <2198> (5660) meta <3326> androv <435> eth <2094> epta <2033> apo <575> thv <3588> paryeniav <3932> authv <846>

2:37 kai <2532> auth <846> chra <5503> ewv <2193> etwn <2094> ogdohkonta <3589> tessarwn <5064> h <3739> ouk <3756> afistato <868> (5711) tou <3588> ierou <2411> nhsteiaiv <3521> kai <2532> dehsesin <1162> latreuousa <3000> (5723) nukta <3571> kai <2532> hmeran <2250>

2:38 kai <2532> auth <846> th <3588> wra <5610> epistasa <2186> (5631) anywmologeito <437> (5711) tw <3588> yew <2316> kai <2532> elalei <2980> (5707) peri <4012> autou <846> pasin <3956> toiv <3588> prosdecomenoiv <4327> (5740) lutrwsin <3085> ierousalhm <2419>

2:39 kai <2532> wv <5613> etelesan <5055> (5656) panta <3956> ta <3588> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> kuriou <2962> epestreqan <1994> (5656) eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> eiv <1519> polin <4172> eautwn <1438> nazarey <3478>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org