NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 24:4-9

24:4 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> aporeisyai <639> (5733) autav <846> peri <4012> toutou <5127> kai <2532> idou <2400> (5628) andrev <435> duo <1417> epesthsan <2186> (5627) autaiv <846> en <1722> esyhti <2066> astraptoush <797> (5661)

24:5 emfobwn <1719> de <1161> genomenwn <1096> (5637) autwn <846> kai <2532> klinouswn <2827> (5723) ta <3588> proswpa <4383> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> eipan <3004> (5627) prov <4314> autav <846> ti <5101> zhteite <2212> (5719) ton <3588> zwnta <2198> (5723) meta <3326> twn <3588> nekrwn <3498>

24:6 [[ouk <3756> estin <1510> (5748) wde <5602> alla <235> hgeryh]] <1453> (5681) mnhsyhte <3415> (5682) wv <5613> elalhsen <2980> (5656) umin <5213> eti <2089> wn <1510> (5752) en <1722> th <3588> galilaia <1056>

24:7 legwn <3004> (5723) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> oti <3754> dei <1163> (5904) paradoyhnai <3860> (5683) eiv <1519> ceirav <5495> anyrwpwn <444> amartwlwn <268> kai <2532> staurwyhnai <4717> (5683) kai <2532> th <3588> trith <5154> hmera <2250> anasthnai <450> (5629)

24:8 kai <2532> emnhsyhsan <3415> (5681) twn <3588> rhmatwn <4487> autou <846>

24:9 kai <2532> upostreqasai <5290> (5660) [apo <575> tou <3588> mnhmeiou] <3419> aphggeilan <518> (5656) tauta <5023> panta <3956> toiv <3588> endeka <1733> kai <2532> pasin <3956> toiv <3588> loipoiv <3062>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org