NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 23:50-52

23:50 kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> onomati <3686> iwshf <2501> bouleuthv <1010> uparcwn <5225> (5723) anhr <435> agayov <18> kai <2532> dikaiov <1342>

23:51 outov <3778> ouk <3756> hn <1510> (5713) sugkatateyeimenov <4784> (5768) th <3588> boulh <1012> kai <2532> th <3588> praxei <4234> autwn <846> apo <575> arimayaiav <707> polewv <4172> twn <3588> ioudaiwn <2453> ov <3739> prosedeceto <4327> (5711) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

23:52 outov <3778> proselywn <4334> (5631) tw <3588> pilatw <4091> hthsato <154> (5668) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org