NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 23:2-5

23:2 hrxanto <756> (5662) de <1161> kathgorein <2723> (5721) autou <846> legontev <3004> (5723) touton <5126> euramen <2147> (5627) diastrefonta <1294> (5723) to <3588> eynov <1484> hmwn <2257> kai <2532> kwluonta <2967> (5723) forouv <5411> kaisari <2541> didonai <1325> (5721) kai <2532> legonta <3004> (5723) eauton <1438> criston <5547> basilea <935> einai <1510> (5750)

23:3 o <3588> de <1161> pilatov <4091> hrwthsen <2065> (5656) auton <846> legwn <3004> (5723) su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) autw <846> efh <5346> (5713) su <4771> legeiv <3004> (5719)

23:4 o <3588> de <1161> pilatov <4091> eipen <2036> (5627) prov <4314> touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> touv <3588> oclouv <3793> ouden <3762> euriskw <2147> (5719) aition <158> en <1722> tw <3588> anyrwpw <444> toutw <5129>

23:5 oi <3588> de <1161> episcuon <2001> (5707) legontev <3004> (5723) oti <3754> anaseiei <383> (5719) ton <3588> laon <2992> didaskwn <1321> (5723) kay <2596> olhv <3650> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> arxamenov <756> (5671) apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> ewv <2193> wde <5602>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org