NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 23:13-25

23:13 pilatov <4091> de <1161> sugkalesamenov <4779> (5671) touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> touv <3588> arcontav <758> kai <2532> ton <3588> laon <2992>

23:14 eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> proshnegkate <4374> (5656) moi <3427> ton <3588> anyrwpon <444> touton <5126> wv <5613> apostrefonta <654> (5723) ton <3588> laon <2992> kai <2532> idou <2400> (5628) egw <1473> enwpion <1799> umwn <5216> anakrinav <350> (5660) ouyen <3762> euron <2147> (5627) en <1722> tw <3588> anyrwpw <444> toutw <5129> aition <158> wn <3739> kathgoreite <2723> (5719) kat <2596> autou <846>

23:15 all <235> oude <3761> hrwdhv <2264> anepemqen <375> (5656) gar <1063> auton <846> prov <4314> hmav <2248> kai <2532> idou <2400> (5628) ouden <3762> axion <514> yanatou <2288> estin <1510> (5748) pepragmenon <4238> (5772) autw <846>

23:16 paideusav <3811> (5660) oun <3767> auton <846> apolusw <630> (5692)

23:17

23:18 anekragon <349> (5627) de <1161> pamplhyei <3826> legontev <3004> (5723) aire <142> (5720) touton <5126> apoluson <630> (5657) de <1161> hmin <2254> ton <3588> barabban <912>

23:19 ostiv <3748> hn <1510> (5713) dia <1223> stasin <4714> tina <5100> genomenhn <1096> (5637) en <1722> th <3588> polei <4172> kai <2532> fonon <5408> blhyeiv <906> (5685) en <1722> th <3588> fulakh <5438>

23:20 palin <3825> de <1161> o <3588> pilatov <4091> prosefwnhsen <4377> (5656) autoiv <846> yelwn <2309> (5723) apolusai <630> (5658) ton <3588> ihsoun <2424>

23:21 oi <3588> de <1161> epefwnoun <2019> (5707) legontev <3004> (5723) staurou <4717> (5720) staurou <4717> (5720) auton <846>

23:22 o <3588> de <1161> triton <5154> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> ti <5101> gar <1063> kakon <2556> epoihsen <4160> (5656) outov <3778> ouden <3762> aition <158> yanatou <2288> euron <2147> (5627) en <1722> autw <846> paideusav <3811> (5660) oun <3767> auton <846> apolusw <630> (5692)

23:23 oi <3588> de <1161> epekeinto <1945> (5711) fwnaiv <5456> megalaiv <3173> aitoumenoi <154> (5734) auton <846> staurwyhnai <4717> (5683) kai <2532> katiscuon <2729> (5707) ai <3588> fwnai <5456> autwn <846>

23:24 kai <2532> pilatov <4091> epekrinen <1948> (5656) genesyai <1096> (5635) to <3588> aithma <155> autwn <846>

23:25 apelusen <630> (5656) de <1161> ton <3588> dia <1223> stasin <4714> kai <2532> fonon <5408> beblhmenon <906> (5772) eiv <1519> fulakhn <5438> on <3739> htounto <154> (5710) ton <3588> de <1161> ihsoun <2424> paredwken <3860> (5656) tw <3588> yelhmati <2307> autwn <846>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org