NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 22:63-65

22:63 kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> sunecontev <4912> (5723) auton <846> enepaizon <1702> (5707) autw <846> derontev <1194> (5723)

22:64 kai <2532> perikaluqantev <4028> (5660) auton <846> ephrwtwn <1905> (5707) legontev <3004> (5723) profhteuson <4395> (5657) tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paisav <3817> (5660) se <4571>

22:65 kai <2532> etera <2087> polla <4183> blasfhmountev <987> (5723) elegon <3004> (5707) eiv <1519> auton <846>

Luke 23:11

23:11 exouyenhsav <1848> (5660) de <1161> auton <846> o <3588> hrwdhv <2264> sun <4862> toiv <3588> strateumasin <4753> autou <846> kai <2532> empaixav <1702> (5660) peribalwn <4016> (5631) esyhta <2066> lampran <2986> anepemqen <375> (5656) auton <846> tw <3588> pilatw <4091>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org