NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 22:56

22:56 idousa <1492> (5631) de <1161> auton <846> paidiskh <3814> tiv <5100> kayhmenon <2521> (5740) prov <4314> to <3588> fwv <5457> kai <2532> atenisasa <816> (5660) autw <846> eipen <2036> (5627) kai <2532> outov <3778> sun <4862> autw <846> hn <1510> (5713)

Luke 22:61

22:61 kai <2532> strafeiv <4762> (5651) o <3588> kuriov <2962> enebleqen <1689> (5656) tw <3588> petrw <4074> kai <2532> upemnhsyh <5279> (5656) o <3588> petrov <4074> tou <3588> rhmatov <4487> tou <3588> kuriou <2962> wv <5613> eipen <2036> (5627) autw <846> oti <3754> prin <4250> alektora <220> fwnhsai <5455> (5658) shmeron <4594> aparnhsh <533> (5695) me <3165> triv <5151>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org