NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 21:5-24

21:5 kai <2532> tinwn <5100> legontwn <3004> (5723) peri <4012> tou <3588> ierou <2411> oti <3754> liyoiv <3037> kaloiv <2570> kai <2532> anayhmasin <334> kekosmhtai <2885> (5769) eipen <2036> (5627)

21:6 tauta <5023> a <3739> yewreite <2334> (5719) eleusontai <2064> (5695) hmerai <2250> en <1722> aiv <3739> ouk <3756> afeyhsetai <863> (5701) liyov <3037> epi <1909> liyw <3037> wde <5602> ov <3739> ou <3756> kataluyhsetai <2647> (5701)

21:7 ephrwthsan <1905> (5656) de <1161> auton <846> legontev <3004> (5723) didaskale <1320> pote <4219> oun <3767> tauta <5023> estai <1510> (5704) kai <2532> ti <5101> to <3588> shmeion <4592> otan <3752> mellh <3195> (5725) tauta <5023> ginesyai <1096> (5738)

21:8 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) blepete <991> (5720) mh <3361> planhyhte <4105> (5686) polloi <4183> gar <1063> eleusontai <2064> (5695) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> legontev <3004> (5723) egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> o <3588> kairov <2540> hggiken <1448> (5758) mh <3361> poreuyhte <4198> (5680) opisw <3694> autwn <846>

21:9 otan <3752> de <1161> akoushte <191> (5661) polemouv <4171> kai <2532> akatastasiav <181> mh <3361> ptohyhte <4422> (5686) dei <1163> (5904) gar <1063> tauta <5023> genesyai <1096> (5635) prwton <4412> all <235> ouk <3756> euyewv <2112> to <3588> telov <5056>

21:10 tote <5119> elegen <3004> (5707) autoiv <846> egeryhsetai <1453> (5701) eynov <1484> ep <1909> eynov <1484> kai <2532> basileia <932> epi <1909> basileian <932>

21:11 seismoi <4578> te <5037> megaloi <3173> kai <2532> kata <2596> topouv <5117> loimoi <3061> kai <2532> limoi <3042> esontai <1510> (5704) fobhtra <5400> te <5037> kai <2532> ap <575> ouranou <3772> shmeia <4592> megala <3173> estai <1510> (5704)

21:12 pro <4253> de <1161> toutwn <5130> pantwn <3956> epibalousin <1911> (5692) ef <1909> umav <5209> tav <3588> ceirav <5495> autwn <846> kai <2532> diwxousin <1377> (5692) paradidontev <3860> (5723) eiv <1519> tav <3588> sunagwgav <4864> kai <2532> fulakav <5438> apagomenouv <520> (5746) epi <1909> basileiv <935> kai <2532> hgemonav <2232> eneken <1752> tou <3588> onomatov <3686> mou <3450>

21:13 apobhsetai <576> (5695) umin <5213> eiv <1519> marturion <3142>

21:14 yete <5087> (5628) oun <3767> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216> mh <3361> promeletan <4304> (5721) apologhyhnai <626> (5677)

21:15 egw <1473> gar <1063> dwsw <1325> (5692) umin <5213> stoma <4750> kai <2532> sofian <4678> h <3739> ou <3756> dunhsontai <1410> (5695) antisthnai <436> (5629) h <3739> anteipein <471> (5629) apantev <537> oi <3588> antikeimenoi <480> (5740) umin <5213>

21:16 paradoyhsesye <3860> (5701) de <1161> kai <2532> upo <5259> gonewn <1118> kai <2532> adelfwn <80> kai <2532> suggenwn <4773> kai <2532> filwn <5384> kai <2532> yanatwsousin <2289> (5692) ex <1537> umwn <5216>

21:17 kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450>

21:18 kai <2532> yrix <2359> ek <1537> thv <3588> kefalhv <2776> umwn <5216> ou <3756> mh <3361> apolhtai <622> (5643)

21:19 en <1722> th <3588> upomonh <5281> umwn <5216> kthsesye <2932> (5695) tav <3588> qucav <5590> umwn <5216>

21:20 otan <3752> de <1161> idhte <1492> (5632) kukloumenhn <2944> (5746) upo <5259> stratopedwn <4760> ierousalhm <2419> tote <5119> gnwte <1097> (5628) oti <3754> hggiken <1448> (5758) h <3588> erhmwsiv <2050> authv <846>

21:21 tote <5119> oi <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> feugetwsan <5343> (5720) eiv <1519> ta <3588> orh <3735> kai <2532> oi <3588> en <1722> mesw <3319> authv <846> ekcwreitwsan <1633> (5720) kai <2532> oi <3588> en <1722> taiv <3588> cwraiv <5561> mh <3361> eisercesywsan <1525> (5737) eiv <1519> authn <846>

21:22 oti <3754> hmerai <2250> ekdikhsewv <1557> autai <3778> eisin <1510> (5748) tou <3588> plhsyhnai <4130> (5683) panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> (5772)

21:23 ouai <3759> taiv <3588> en <1722> gastri <1064> ecousaiv <2192> (5723) kai <2532> taiv <3588> yhlazousaiv <2337> (5723) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250> estai <1510> (5704) gar <1063> anagkh <318> megalh <3173> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> orgh <3709> tw <3588> law <2992> toutw <5129>

21:24 kai <2532> pesountai <4098> (5699) stomati <4750> macairhv <3162> kai <2532> aicmalwtisyhsontai <163> (5701) eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> panta <3956> kai <2532> ierousalhm <2419> estai <1510> (5704) patoumenh <3961> (5746) upo <5259> eynwn <1484> acriv <891> ou <3739> plhrwywsin <4137> (5686) [kai <2532> esontai] <1510> (5704) kairoi <2540> eynwn <1484>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org